PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska - zawiadomienie o zamiarze sporządzenia nowych kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków dla historycznego zespołu budowlanego przy ul. Robotniczej, ul. Stefana Jaracza i ul. Jana z Kolna obejmującego kamienice: ul. Stefana Jaracza 13B, ul. Stefana Jaracza 13A, ul. Stefana Jaracza 12B, ul. Stefana Jaracza 12A, ul. Robotnicza 8, ul. Robotnicza 9, ul. Robotnicza 10, ul. Robotnicza 11A, ul. Robotnicza 11B, ul. Robotnicza 12A, ul. Robotnicza 12B, ul. Robotnicza 13, ul. Robotnicza 18, ul. Robotnicza 19, ul. Robotnicza 20, ul. Robotnicza 21, ul. Robotnicza 22, ul. Robotnicza 23, ul. Robotnicza 24, ul. Robotnicza 25, ul. Robotnicza 26, ul. Jana z Kolna 26, ul. Jana z Kolna 27, ul. Jana z Kolna 28, ul. Jana z Kolna 29, ul. Jana z Kolna 30, z terenem działek geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 39, 38, 37, 33/2, 35, 34, 33/1, 4/2, 5, 3/1 (część), 9/2 (część), 3/2, 9/3 (część), 9/10, 6, 7, 36, 32, obręb 081

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska - zawiadomienie o zamiarze sporządzenia nowych kart adresowych do gminnej ewidencji zabytków dla historycznego zespołu budowlanego przy ul. Robotniczej, ul. Stefana Jaracza i ul. Jana z Kolna obejmującego kamienice: ul. Stefana Jaracza 13B, ul. Stefana Jaracza 13A, ul. Stefana Jaracza 12B, ul. Stefana Jaracza 12A, ul. Robotnicza 8, ul. Robotnicza 9, ul. Robotnicza 10, ul. Robotnicza 11A, ul. Robotnicza 11B, ul. Robotnicza 12A, ul. Robotnicza 12B, ul. Robotnicza 13, ul. Robotnicza 18, ul. Robotnicza 19, ul. Robotnicza 20, ul. Robotnicza 21, ul. Robotnicza 22, ul. Robotnicza 23, ul. Robotnicza 24, ul. Robotnicza 25, ul. Robotnicza 26, ul. Jana z Kolna 26, ul. Jana z Kolna 27, ul. Jana z Kolna 28, ul. Jana z Kolna 29, ul. Jana z Kolna 30, z terenem działek geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 39, 38, 37, 33/2, 35, 34, 33/1, 4/2, 5, 3/1 (część), 9/2 (część), 3/2, 9/3 (część), 9/10, 6, 7, 36, 32, obręb 081
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14.10.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późniejszymi zmianami), w związku z § 18b ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 56)

Prezydent Miasta Gdańska

zawiadamia o zamiarze sporządzenia nowych kart adresowych historycznego zespołu budowlanego przy ul. Robotniczej, ul. Stefana Jaracza i ul. Jana z Kolna w Gdańsku obejmującego kamienice: ul. Stefana Jaracza 13B, ul. Stefana Jaracza 13A, ul. Stefana Jaracza 12B, ul. Stefana Jaracza 12A, ul. Robotnicza 8, ul. Robotnicza 9, ul. Robotnicza 10, ul. Robotnicza 11A, ul. Robotnicza 11B, ul. Robotnicza 12A, ul. Robotnicza 12B, ul. Robotnicza 13, ul. Robotnicza 18, ul. Robotnicza 19, ul. Robotnicza 20, ul. Robotnicza 21, ul. Robotnicza 22, ul. Robotnicza 23, ul. Robotnicza 24, ul. Robotnicza 25, ul. Robotnicza 26, ul. Jana z Kolna 26, ul. Jana z Kolna 27, ul. Jana z Kolna 28, ul. Jana z Kolna 29, ul. Jana z Kolna 30, z terenem działek geodezyjnych oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 39, 38, 37, 33/2, 35, 34, 33/1, 4/2, 5, 3/1 (część), 9/2 (część), 3/2, 9/3 (część), 9/10, 6, 7, 36, 32, obręb 081.

Decyzją znak RD.5140.71.2019.PŚ z dnia 08 lipca 2020 roku Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków wskazany powyżej historyczny zespół budowlany pod numerem A-1980.

Zgodnie z art. 22 ust. 5 pkt 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 840), w gminnej ewidencji zabytków obligatoryjnie powinny być ujęte wszystkie zabytki nieruchome wpisane do rejestru.

O zamiarze dokonania tych czynności powiadamia się wszystkich właścicieli i posiadaczy zabytku, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem włączenia karty adresowej zabytku do gminnej ewidencji zabytku (§ 18b ust. 4 cyt. wyżej rozporządzenia).