PORTAL MIASTA GDAŃSKA

OBWIESZCZENIE - Budowa Europejskiego Centrum Solidarności

OBWIESZCZENIE - Budowa Europejskiego Centrum Solidarności
OBWIESZCZENIE - Budowa Europejskiego Centrum Solidarności
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 25 ust. 2 ust. 34 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami/, art. 28, art. 36a ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r ? Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami/, na wniosek Gminy Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12, przekazany za pośrednictwem Pana Wojciecha Targowskiego ? Przedsiębiorstwo Projektowo Wdrożeniowe FORT Sp. z o.o. 80-266 Gdańsk al. Grunwaldzka 212, w piśmie z dnia 28.11.2008r. (wpłynęło 28.11.2008r.),

w dniu 12.11.2009r. wydał decyzję Nr WI.II/AM/7111/175-08/362/09 o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: ?budowa ?Europejskiego Centrum Solidarności? wraz z przebudową i budową układu drogowego, sieci, przyłączy, kanału Drewnica, kontenerowej stacji transformatorowej i obiektów małej architektury oraz rozbiórką i przebudową elementów kolidujących z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym, zlokalizowanych w Gdańsku przy placu Solidarności, na działkach Nr 143/1, 143/2, 151/22, 151/24, 151/25 obręb 068 Gdańsk, 9/3, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 10/1, 10/2, 10/3, 11, 12, 14/3, 18/2, 18/3, 18/4, 40/4, 98 i 104 obręb 081 Gdańsk.?

Jednocześnie zawiadamia, iż zgodnie z ust. 34 ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 /Dz. U. Nr 173 z 2007r. poz. 1219/, niniejsza decyzja podlega natychmiastowej wykonalności. 

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia.