PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie IX edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia

Rozpoczęcie procedury składania wniosków o przyznanie IX edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska

na podstawie Zarządzenia Nr 1989/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 listopada 2017 r.
zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków o przyznanie
IX edycji Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska
dla pracowników gdańskiej służby zdrowia za osiągnięcia w ochronie zdrowia
i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta

 

UWAGA: termin zgłoszeń nominacji do nagrody upływa w dniu 05 grudnia 2017 roku o godz. 16.00

 

Nagrodę może otrzymać pracownik służby zdrowia, który w szczególności:

1)    posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej służbie zdrowia,

2)    stale podnosi kwalifikacje zawodowe,

3)    cieszy się autorytetem i uznaniem wśród pacjentów,

4)    propaguje holistyczne podejście do pacjenta,

5)    wykazuje zrozumienie i solidarność w stosunku do cierpienia pacjentów,

6)    buduje system wsparcia dla chorych i ich rodzin,

7)    inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych,

8)    dba o atmosferę szacunku i życzliwości między współpracownikami,

9)    angażuje się w realizację programów profilaktycznych, finansowanych przez Gminę Miasto Gdańsk lub Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Wnioski o przyznanie nagrody mogą składać m. in.:

1)      organy zarządzające w podmiotach leczniczych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,

2)      grupy co najmniej 15 pacjentów za pośrednictwem organów wskazanych w pkt 1,

3)      Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska.

 

Uwaga: nagroda (bądź wyróżnienie) może być przyznana pracownikowi służby zdrowia tylko jeden raz.

 

Wnioski o przyznanie Nagrody, sporządzone na odpowiednich formularzach, należy składać
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 grudnia 2017 roku do godz. 16:00 w formie pisemnej
w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2017” z dopiskiem ”NIE OTWIERAĆ” w Sali Obsługi Mieszkańców (stanowiska od  14 do 17, parter) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku Wydział Rozwoju Społecznego, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 

Równolegle ze złożeniem wniosku w wersji papierowej należy przesłać elektroniczną wersję wniosku (wyłącznie sam wniosek, w wersji edytowalnej, w pliku otwartym) na adres: wrs@gdansk.gda.pl, wpisując w temacie maila: „Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla pracowników gdańskiej służby zdrowia w roku 2017” (wersję elektroniczną należy przesłać również do dnia 05 grudnia 2017 roku,
do godz. 16:00).

 

Wnioski złożone bądź przesłane po terminie, wypełnione nieprawidłowo i niespełniające wymogów nie będą rozpatrywane. Wnioski nie podlegają uzupełnieniom.

 

Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania: Wzór wniosku nominacyjnego (19.21 KB)

 

Pełna treść Zarządzenia dostępna jest pod linkiem:
https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne?posiedzenie=&numer=1989&rok=2017&tytul=&Typ=A&data=&Start=0

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Usług Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr tel. 58 323 68 79 lub adresem: malgorzata.bochenska@gdansk.gda.pl.