PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nabór wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku w roku 2010

Nabór wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku w roku 2010
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Regulamin przyznawania miejsc plastykom do powadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta w Gdańsku

I. Postanowienia ogólne.

 1. Decyzję o przyznaniu miejsc wystawienniczo-handlowych podejmuje Komisja powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska odrębnym Zarządzeniem.
 2. Miejsca przyznawane są na podstawie mapek stanowiących załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie przyznawania miejsc plastykom do prowadzenia sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej na terenie Głównego Miasta.
 3. O miejsce wystawienniczo-handlowe mogą ubiegać się plastycy, którzy w wyznaczonym terminie złożą kompletny wniosek.
 4. Złożenie wniosku jest równoznaczne z akceptacją warunków określonych niniejszym Regulaminem.

II. Warunki, jakie powinien spełniać wniosek.
Wniosek powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu oraz adres e-mail wnioskodawcy,
 2. datę sporządzenia wniosku,
 3. informacje dotyczące wykształcenia (plastycznego) oraz szczególnych osiągnięć artystycznych,
 4. opis prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży,
 5. kopię dokumentów poświadczających wykształcenie (plastyczne), a w przypadku studentów i uczniów kopię legitymacji studenckiej lub szkolnej,
 6. przykłady prac przeznaczonych do prezentacji i sprzedaży lub portfolio wnioskodawcy.

III. Miejsce i termin składania wniosków.

 1. Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 w terminie do 28 lutego każdego roku. W przypadku składania wniosku za pośrednictwem poczty jako datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu do kancelarii Urzędu Miejskiego.
 2. Wnioski o przyznanie miejsc do prowadzenia działalności wystawienniczo-handlowej są weryfikowane, a w przypadku braku kompletności wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków w terminie 7 dni. W razie nieuzupełnienia braków w terminie, wniosek zostaje odrzucony.
 3. Przykładowy formularz wniosku do pobrania oraz mapy z zaznaczonymi lokalizacjami do wglądu znajdują się w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, Referat Polityki Kulturalnej, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 155 oraz na stronie internetowej miasta www.gdansk.pl.
 4. Wszelkich szczegółowych informacji związanych ze składaniem wniosków udziela Referat Polityki Kulturalnej Biura Prezydenta ds. Kultury, tel. 058 323 65 51.

IV. Zasady wydawania zezwolenia na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej:

 1. Wnioski o wydanie zezwolenia rozpatruje Komisja, złożona z przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Związku Polskich Artystów Plastyków, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia, Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Gdańska, Biura Prezydenta ds. Kultury UM, Referatu Handlu UM oraz Plastyka Miejskiego, powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 2. Decyzja Komisji zostaje opublikowana na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na stronie internetowej Miasta, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 3. Wydanie zezwolenia na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej następuje po dostarczeniu projektu stanowiska pozytywnie zaopiniowanego przez Plastyka Miejskiego w Gdańsku. Projekt powinien zawierać szkic stanowiska wystawienniczo-handlowego wraz z opisem wyposażenia.
 4. Zezwolenie na prowadzenie sezonowej działalności wystawienniczo-handlowej należy odebrać w Referacie Polityki Kulturalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji Komisji.
 5. Zezwolenie nieodebrane w terminie dwóch tygodni od daty wystawienia ulega anulowaniu.
 6. Zezwolenie wydawane jest na okres letni od 1 maja do 31 października każdego roku z możliwością przedłużenia maksymalnie do 30 kwietnia następnego roku.
 7. Zezwolenie jest ważne jedynie w oryginale.

V. Zasady prezentowania i sprzedaży prac.

 1. Otrzymanie zezwolenia jest podstawą do zawarcia umowy z Zarządem Dróg i Zieleni o zajęcie pasa ruchu lub umowy dzierżawnej z Wydziałem Skarbu UM. Wystawiający zobowiązany jest do uiszczenia związanych z tym opłat. Działalność wystawienniczo-handlową można rozpocząć po zawarciu umowy.
 2. Wystawiający zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz odpadów z dowolną firmą wywozową.
 3. Zobowiązuje się osobę prowadzącą działalność wystawienniczo-handlową do każdorazowego uiszczania opłaty targowej.
 4. Wystawiający zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad:
  4.1. prezentowania prac autorskich wyłącznie z zakresu: malarstwa, rzeźby, ceramiki, tkaniny artystycznej, portretu artystycznego i fotografii,
  4.2. zachowania bezwzględnego porządku w obrębie zajmowanego miejsca,
  4.3. prezentowania prac wyłącznie na wyznaczonym stanowisku,
  4.4. zajmowania stanowiska nie wykraczając poza linię oświetlenia ulicznego,
  4.5. korzystania z lokalizacji zgodnie z jej przeznaczeniem, bez prawa poddzierżawiania lub udostępniania osobie trzeciej.
 5. Zabrania się wykorzystywania infrastruktury miejskiej (w tym ławek) do celów związanych z prowadzeniem działalności wystawienniczo-handlowej.
 6. Po wygaśnięciu zezwolenia wystawiający zwraca teren w stanie nie pogorszonym lub pokrywa koszty doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

VI. Na Długim Targu dopuszcza się prezentowanie i sprzedaż jedynie prac z zakresu malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii.

VII. W czasie jarmarków na terenach nimi objętych, zezwolenie wydane przez Biuro Prezydenta ds. Kultury nie obowiązuje. Wystawiający zobowiązany jest do występowania o zezwolenie na ten okres czasu do organizatora jarmarku.

VIII. W przypadku odbywających się imprez na terenach wskazanych jako lokalizacja dla plastyków, wystawiający zobowiązani są do usunięcia na własny koszt stoiska, na każdorazowe polecenie Biura Prezydenta ds. Kultury.

IX. Miejsca, które nie zostały przydzielone przez Komisję w pierwszym terminie z powodu braku ofert lub utraty prawa do miejsca, mogą być przydzielone na podstawie:

 1. dodatkowego konkursu ofert,
 2. indywidualnych wniosków, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Do pobrania: