PORTAL MIASTA GDAŃSKA

LII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 24 kwietnia 2014r.

LII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 24 kwietnia 2014r.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

LII sesja Rady Miasta Gdańska odbędzie się 24 kwietnia 2014r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad Nowego Ratusza przy ul. Wały Jagiellońskie 1.

W załączeniu porządek obrad:  pobierz_porzadek_obrad (110 KB)

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

Z  w  o  ł  u  j  ę

obrady L sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 24 kwietnia 2014 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali obrad (I piętro) w Nowym Ratuszu ul. Wały Jagiellońskie 1, z następującym  porządkiem obrad:

1. Sprawy regulaminowe

      - otwarcie sesji;

2. Komunikaty:

     - Przewodniczący Rady Miasta Gdańska,

     - Komisje Rady Miasta Gdańska,

     - Prezydent Miasta Gdańska:

 3. Oświadczenia Klubów Radnych;  

 4. Uchwały:           

1)      zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040 (druk 1261);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 2)      zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na rok 2014  (druk 1262);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Teresa Blacharska  – Skarbnik Miasta Gdańska

Jolanta Ostaszewska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 3)      w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Gdańska konsultacji społecznych projektu "Budżet Obywatelski 2015 w Gdańsku" (druk 1219);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Radny Miasta Gdańska

 4)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec w rejonie ulicy Kępnej w mieście Gdańsku  (druk 1188);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

5)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - Bastion Św. Elżbiety w mieście Gdańsku (druk 1215);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 6)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młode Miasto w rejonie ulicy Jana z Kolna i traserni w mieście Gdańsku (druk 1216);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

7)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny rejon ulicy Wileńskiej i planowanej ulicy Nowej Politechnicznej w mieście Gdańsku (druk 1222);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 8)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Brętowo  rejon ulicy Słowackiego 139-155 w mieście Gdańsku (druk 1223);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 9)      o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Wrzeszcz Górny – rejon ul. Traugutta i ul. Sobieskiego w mieście Gdańsku (druk 1224);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Marek Piskorski – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 10)  w sprawie udzielenia w roku 2014 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (druk 1212);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Wiesław Bielawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Andrzej Duch – Dyrektor Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków

Janusz Tarnecki – Kierownik Ref. Ochrony Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków

 11)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1220);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

12)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdańska (druk 1221);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Grzegorz Strzelczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMG

 13)  w sprawie wyrażenia woli objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. z siedzibą  w Gdańsku (druk 1226);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Andrzej Bojanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

14)  zmieniająca Uchwałę Nr XLI/1183/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 października 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczycieli (druk 1225);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

 5. Interpelacje, zapytania radnych i odpowiedzi Prezydenta Miasta.

6. Wnioski, oświadczenia osobiste.

7. Zakończenie obrad.

 Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

 Przewodniczący

Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek