PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Już nie pobór, a kwalifikacja wojskowa. W okresie od 1 kwietnia do 14 maja 2009 r. na terenie m. Gdańska przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa mężczyzn urodzonych w 1990 r.

Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej powołano 3 powiatowe komisje lekarskie. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, urodzeni w latach 1985-1989, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się także kobiety urodzone w latach 1981-1990 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2008/2009 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, a także kobiety posiadające zgodę rektora Wyższej Szkoły Morskiej na odbywanie zajęć wojskowych w tej szkole, jeśli wystąpią z wnioskiem o skierowanie ich do powiatowej komisji lekarskiej.

Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na obszarze miasta Gdańska przeprowadzą Powiatowe Komisję lekarskie mające swoją siedzibę w Gdańsku przy ul. Augustyńskiego 1 - Centrum Kształcenia Ustawicznego (obok Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).
Jeżeli termin wezwania imiennego do kwalifikacji zbiega się z terminem matury, osoba wezwana może zgłosić się wcześniej.

  • Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 i nr 2 w Gdańsku - 58 520 68 68,

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej obowiązane są przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument powalający na ustalenie tożsamości, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4cm bez nakrycia głowy, zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo ukończenia szkoły, posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, jeżeli się leczą.

Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 32 ust.6 pkt 6 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.) przeniesione zostaną do rezerwy i wydany zostanie na ich wniosek zaświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.