PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Konkurs na wybór Sponsora Tytularnego Stadionu Piłkarskiego w Gdańsku

Konkurs na wybór Sponsora Tytularnego Stadionu Piłkarskiego w Gdańsku
konkurs na wybór Sponsora Tytularnego Stadionu Piłkarskiego w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OGŁOSZENIE           

Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o., spółka celowa powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska na mocy ustawy z dnia 7 września 2007r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2007r. nr 173 poz. 1219), ogłasza konkurs na wybór Sponsora Tytularnego Stadionu Piłkarskiego w Gdańsku. 

Sponsor Tytularny będzie uprawniony w szczególności do: 

1) nadania oficjalnej nazwy stadionu,
2) wykorzystania wizerunku i nazwy stadionu,
3) korzystania ze stadionu w ramach przyznanego pakietu praw reklamowych i komercyjnych.                             

Do konkursu zakwalifikowane zostaną podmioty, które w terminie do dnia 2 grudnia 2009 do godz. 15.00 złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z: 

  • dokumentami potwierdzającymi spełnienie następującego warunku: osiągnięcie przez wnioskodawcę w ostatnim zakończonym roku obrotowym przychodów ze sprzedaży netto w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000.000 PLN (lub równowartość wyrażona w innych walutach wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia),
  •  aktualnym odpisem z właściwego rejestru prowadzonego dla wnioskodawcy
  • danymi teleadresowymi wnioskodawcy, w tym adresem e-mail  

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na adres spółki:

Biuro Inwestycji Euro Gdańsk 2012 Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 28, 80-530 Gdańsk, POLSKA
lub faxem na numer 58 722 00 01 

Konkurs przeznaczony jest dla podmiotów samodzielnie spełniających warunki udziału w postępowaniu. Dopuszcza się wspólny udział podmiotów będących członkami jednej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości z dn. 29.09.1994 (Dz.U. 2009 nr 152 poz. 1223).

Po ocenie wniosków, podmiotom spełniającym warunki udziału w konkursie na podany adres
e-mail przekazany zostanie regulamin konkursu, zawierający m.in. termin składania ofert oraz istotne postanowienia umowy. 

Dodatkowe informacje w sprawie konkursu:
tel. 58 722 00 00 

STADION W GDAŃSKU - WEJDŹ DO GRY!