PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jasień-Szadółki Wschód - wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego do publicznego wglądu

Jasień-Szadółki Wschód - wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego do publicznego wglądu
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/1025/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.05.2009 r., zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Jasień ? Szadółki Wschód
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Gdańska
o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXVI/1025/09 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.05.2009 r., zawiadamiamy o wyłożeniu do publicznego wglądu następującego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Jasień - Szadółki Wschód

obejmujący obszar ograniczony: od północy - fragmentem projektowanej ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej; od południa - doliną Potoku Oruńskiego; od zachodu - terenami mieszkaniowymi przy ulicy Turzycowej; od wschodu - projektowaną ulicą tzw. Nową Bulońską i doliną dopływu Potoku Oruńskiego

w dniach od 20 września do 11 października 2010 r.

w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

w godz. od 9.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu

21 września 2010 r. o godz. 1700

w Biurze Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 października 2010 r.
Pisma należy kierować na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80 -855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl