PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Gdańska Rada Oświatowa ma już rok

Gdańska Rada Oświatowa ma już rok
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


Właśnie mija rok od pierwszego posiedzenia Gdańskiej Rady Oświatowej. W poniedziałek 20 października jej członkowie spotkali się, aby kontynuować debatę nad oświatą wspólnie z zaproszonymi gośćmi ? Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall, przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Oleszkiem i prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

Fot. Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

Składając podziękowania członkom Gdańskiej Rady Oświatowej za ich dotychczasową pracę na rzecz edukacji, prezydent Paweł Adamowicz podkreślił istotne znaczenie Rady dla budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście. Kierując wyrazy uznania pod adresem zebranych, wyraził nadzieję na kontynuowanie podjętych kierunków prac dla dobra gdańskiej edukacji i rozwoju miasta. Obecnie często to młodzi, dobrze wykształceni ludzie stanowią o atrakcyjności inwestycyjnej miasta. O nich bowiem pytają firmy zainteresowane zakładaniem swoich oddziałów w Gdańsku. Wiele ciepłych słów do zebranych skierowała również Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall ? pomysłodawczyni utworzenia Gdańskiej Rady Oświatowej.

Podczas spotkania przewodnicząca Rady prof. Anna Zielińska-Głębocka przekazała na ręce Minister Katarzyny Hall dwa dokumenty: stanowisko Gdańskiej Rady Oświatowej w sprawie proponowanych zmian w Ustawie o systemie oświaty i Ustawie Karta Nauczyciela oraz wykaz obowiązujących złych zapisów legislacyjnych wraz z propozycjami zmian i uzupełnień. 11 września br. członkowie Rady pozytywnie zaopiniowali kierunki zmian w obszarach: wychowania przedszkolnego i obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego do 6-ciu lat, roli jednostek samorządu terytorialnego, roli kuratoriów i nauczania domowego, jednocześnie wskazując na potrzebę uszczegółowienia ostatniego, w celu ograniczenia ryzyka nadużyć i zagrożeń.

Podczas posiedzenia Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Ewa Kamińska po raz pierwszy przedstawiła efekt kilkumiesięcznej pracy 30-osobowego zespołu specjalistów i rodziców: założenia eksperymentu edukacyjnego Edukacja z widokiem na przyszłość ? nowy model specjalnego kształcenia ponadgimnazjalnego osób niepełnosprawnych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest wypracowanie zintegrowanego modelu ponadgimnazjalnej edukacji osób niepełnosprawnych zorientowanego na indywidualny rozwój potencjału ucznia i zwiększenie jego szans na włączenie w życie społeczne i zawodowe.

Gdańska Rada Oświatowa została powołana mocą Uchwały Nr XII/304/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 sierpnia 2007 r. Jest ciałem społecznym, w którego skład wchodzą 32 osoby, w tym przedstawiciele Rady Miasta oraz eksperci i praktycy posiadający rekomendację działających w mieście instytucji, uczelni wyższych, związków, stowarzyszeń, organizacji, a także przedstawiciele środowiska dyrektorów gdańskich placówek oświatowych. Została powołana, aby opiniować i rekomendować władzom miasta kierunki zmian lokalnej oświaty. Przez ostatni rok Gdańska Rada Oświatowa spotykała się raz w miesiącu z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. Pierwsze posiedzenie GRO miało miejsce 11 października 2007 roku ? sprawując wtedy funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska, uczestniczyła w nim obecna Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall.

Zobacz: Komunikat Gdańskiej Rady Oświatowej dot. pierwszego roku działalności

Oprac.  Katarzyna Gęba, Wydział Edukacji UMG