PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji budowa stadionu piłkarskiego ?Baltic Arena"

Decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji budowa stadionu piłkarskiego ?Baltic Arena"
Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 07 września 2007r - O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dz. U. nr 173 z 2007r poz. 1219) , na wniosek z dnia 07.08.2008r. Biura Inwestycji ?Euro Gdańsk 2012" Spółka z o.o. , działającej w imieniu Gminy Miasta Gdańska na podstawie decyzji o ust
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

WOJEWODA POMORSKI
OBWIESZCZENIE

Wojewoda Pomorski w Gdańsku działając na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity.: Dz. U. Nr 98 z 2000 r. poz.1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 07 września 2007r - O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ( Dz. U. nr 173 z 2007r poz. 1219) , na wniosek z dnia 07.08.2008r. Biura Inwestycji ?Euro Gdańsk 2012" Spółka z o.o. , działającej w imieniu Gminy Miasta Gdańska na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 nr 1/2008 z dnia 12 maja 2008r

wydał decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dla inwestycji

p.n. ?budowa stadionu piłkarskiego ?Baltic Arena" wraz z przebudową i budową układu dróg dojazdowych z projektowaną ulicą Stadionową, zespołów parkingów, obiektów pomocniczych i małej architektury, systemu melioracyjnego i niezbędnej infrastruktury technicznej oraz rozbiórką i przebudową elementów kolidujących z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym, zlokalizowanych w Gdańsku-Letnicy u zbiegu ulic Marynarki Polskiej i Uczniowskiej, na działkach Nr 1/4, 1/6, 2/2, 3/4, 7, 8/5, 9/4, 13/6, 14/4, 21/4, 22/4, 24/4, 31/4, 32, 33/4, 38/4, 39, 40, 41/4, 49/4, 51/2, 57/5, 58/8, 59/7, 60/7, 109, 110, 111, 112, 113, 130/5, 132/2, 133/1, 133/2, 134 obręb 058 Gdańsk i Nr 44 obręb 044 Gdańsk."

j e d n o c z e ś n i e z a w i a d a m i a,

że zgodnie ustawą z dnia 07 września 2007r - O przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 w art. 25 ust.2 nakazuje zawiadomić o wydaniu decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę w drodze obwieszczeń w urzędach gmin właściwych oraz na stronach internetowych urzędu wojewódzkiego oraz urzędu gminy właściwej dla lokalizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie przepisów zawartych w art. 34 cytowanej wyżej ustawy niniejsza decyzja podlega natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji niniejszej przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 7 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Gdańsk , dnia 29 września 2008 r.

Więcej informacji na temat stadionu na stronie: Baltic Arena Gdańsk