PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa ulicy Galaktycznej, Homera, Astronomów wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku ? Osowej

Budowa ulicy Galaktycznej, Homera, Astronomów wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku ? Osowej
Budowa ulicy Galaktycznej, Homera, Astronomów wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku ? Osowej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 KPA ? ustawy z dnia 14 czerwca 1960r ? Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z art.11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity z 2008r Dz. U. Nr 103 poz. 1194)

Prezydent Miasta Gdańska zawiadamia, że z wniosku Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska z dnia 01 wrzesień 2009r, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
z rygorem natychmiastowej wykonalności:

?Budowa ulicy Galaktycznej, Homera, Astronomów wraz z kanalizacją deszczową w Gdańsku ? Osowej.?

Inwestycją objęto następujące nieruchomości: ulica Galaktyczna: dz. nr 1170/1; 1170/103; 1170/114; 1170/118 i 1170/116 w całości, oraz dz. nr 1170/10; 1171/1; 1171/19 i 124/5 w części, ulica Homera -: dz. nr 1170/111; 1170/112; 1171/18; 1246/63; 1248/16; 1809; 54/4; 56/3 i 60/1 w całości, oraz dz.. nr 615/4  w części ulica Astronomów: dz. nr 41/1; 47/2; 600/1; 615/3 i 615/11 w całości.

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, że mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Gdańsku w pok. nr 460 (w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godz. od 8 do 14) w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.