PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Budowa i remont oraz doposażenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dz. 127 obr. 25 i dz. 21 obr. 35 w Gdańsku

Budowa i remont oraz doposażenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dz. 127 obr. 25 i dz. 21 obr. 35 w Gdańsku
Budowa i remont oraz doposażenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dz. 127 obr. 25 i dz. 21 obr. 35 w Gdańsku
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Na podstawie art. 9 i art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Prezydent Miasta Gdańska

ZAWIADAMIA:

1. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: Budowa i remont oraz doposażenie bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dz. 127 obr. 25 i dz. 21 obr. 35 w Gdańsku.

2. że dla w/w przedsięwzięcia dnia 27 maja 2009 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja zostanie wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska jako właściwego do jej wydania po wcześniejszym uzgodnieniu z Państwowym Granicznym Inspektorem Sanitarnym w Gdyni;

3. o możliwości zapoznania się z dokumentacja w sprawie w tym z raportem oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz wnoszenia uwag i wniosków w sprawie w terminie 21 dni, uwagi te zostaną rozpatrzone przez organ wydający decyzję środowiskową;

4. o możliwości przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa w przypadku dużego zainteresowania planowanym przedsięwzięciem wyrażonego licznymi uwagami i wnioskami napływającymi w sprawie.

Wnioski i uwagi w sprawie inwestycji, co, do której toczy się postępowanie, można składać do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk lub kierować na adres internetowy: wosr@gdansk.gda.pl, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z materiałami w sprawie w tym z raportem w Wydziale Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju nr 100B w budynku przy ul. 3-go Maja 9 w godzinach pracy urzędu.