Komunikaty Urzędu Miejskiego w Gdańsku

oferta Stowarzyszenia Kampania Kaperska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 09 listopada 2018 r.

 

oferta Stowarzyszenia KOMPANIA KAPERSKA

W dniu 08.11.2018 r. do Urzędu Miejskiego w Gdańsku w trybie pozakonkursowym wpłynęła oferta Stowarzyszenia KOMPANIA KAPERSKA na realizację zadania publicznego pt.: „Obchody 391 rocznicy Bitwy pod Oliwą 1627".

Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, ZM. POZ. 650) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące.

Uwagi do oferty można zgłaszać do 16.11.2018 r. pisemnie na adres: Biuro Prezydenta ds. Kultury Urząd Miejski w Gdańsku, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 lub na adres e-mail: lidia.miszczuk@gdansk.gda.pl

Po upływie ww. terminu i po rozpatrzeniu ewentualnych uwag, zostanie zawarta umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego.

Do pobrania:

oferta Stowarzyszenia Kompania Kaperska (396.26 KB)