PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Biuro współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Biurem Prezydenta, Wydziałami Rozwoju Społecznego oraz Infrastruktury w zakresie organizacji uroczystości, spotkań i imprez sportowych;
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej;
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie organizacji imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Gdańsku oraz organizacji obchodów jubileuszowych stowarzyszeń sportowych;
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek podległych Miastu;
 • Biurem Prezydenta w zakresie opracowywania kalendarza imprez sportowych;
 • Biurem Prezydenta w zakresie strategii promocyjnej związanej z polityką sportową Miasta;
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie organizacji imprez sportowo – kulturalnych;
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie inicjowania i realizacji działań prowadzących do wypełnienia przez Miasto postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej oraz wnioskowania i przedkładania propozycji zagospodarowania nieruchomości (w tym zwalnianych nieruchomości);
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nadzorowanej jednostki Miasta;
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia.

 

Biuro Prezydenta ds. Sportu wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością Gdańskiego Ośrodka Sportu.