PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Wydział współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami gdańskiego obszaru metropolitarnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Geodezji w zakresie: przygotowywania nieruchomości do przetargu, rozgraniczeń, regulacji stanów prawnych nieruchomości, sporządzania dokumentacji ewidencyjnej dla celów informacyjnych i notarialnych, sporządzania zestawień gruntów, oraz określania stanu prawnego nieruchomości,
 • Wydziałami: Geodezji, Gospodarki Komunalnej oraz Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie udostępniania numerycznej bazy danych z zakresu ewidencji gruntów,
 • Biurem Rozwoju Gdańska w zakresie zgodności projektów podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania nieruchomości do przetargu oraz sporządzania map dla celów informacyjnych i projektowych,
 • Biurem Architekta Miasta w zakresie wydawania opinii urbanistycznych dotyczących nieruchomości, postanowień w sprawie projektów podziałów nieruchomości,  prawa do dysponowania  na cele budowlane  gruntami na terenach  komunalnych, wydawania dokumentów oraz opinii w sprawie zasadności nabywania przez cudzoziemców nieruchomości oraz wydawanie opinii odnośnie zasadności i celowości przedłużania umów dzierżawy gruntów komunalnych z uwagi na stan techniczny obiektu wzniesionego na dzierżawionej działce,
 • Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie przeznaczania do sprzedaży lokali i budynków użytkowych Miasta, ustanawiania odrębnej własności lokali, wydawania zaświadczeń o samodzielności lokali, sprostowania aktów notarialnych udziałów w nieruchomości wspólnej, połączenia i podziału lokali, wykwaterowania mieszkańców lokali komunalnych w przypadku przeznaczenia ich do zbycia w drodze przetargu,
 • Wydziałem Środowiska w zakresie informacji związanych z przekazywaniem gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę, wykupem nieruchomości objętych strefą ochronną,
 • Zarządem Dróg i Zieleni  w zakresie  uzgodnień dotyczących zajęcia pasa drogowego,
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych,
 • Wydziałem Urbanistyki i Architektury w zakresie ustalania sprzedanych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
 • Wydziałem Polityki Gospodarczej w zakresie analizy i oceny przedsięwzięć gospodarczych z udziałem Miasta,
 • Centrum Partnerstwa i Biznesu w zakresie obsługi inwestora i przedsiębiorcy,
 • Wydziałami Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich, Gdańskimi Nieruchomościami w zakresie regulowania stanów prawnych nieruchomości,
 • Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Wydziałem Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdańsku, sądami, archiwami oraz innymi jednostkami i instytucjami w zakresie uzyskiwania niezbędnych dokumentów dla potwierdzenia praw do ruchomości,
 • Biurem Prezydenta ds. Kultury w zakresie planowania i opiniowania funkcji kulturalnych w przestrzeni miejskiej,
 • wszystkimi wydziałami w zakresie przekazywania informacji na temat nieruchomości oddanych w wieloletnie użytkowanie innym podmiotom, a powierzonych Gdańskim Nieruchomościom do prowadzenia nadzoru technicznego w zakresie utrzymania tych nieruchomości w należytym stanie technicznym,
 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej,
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia,
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych i Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie planowanych inwestycji na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa.
Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze