PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

W realizacji zadań Wydział Edukacji współpracuje ze wszystkimi wydziałami Urzędu, jednostkami organizacyjnymi Miasta oraz z gminami obszaru metropolitalnego, a w szczególności z:

 • Wydziałem Budżetu Miasta i Podatków w zakresie planowania i wykonywania budżetu, wieloletniej prognozy finansowej;
 • Wydziałem Finansowym w zakresie realizacji dochodów i wydatków Urzędu oraz ewidencji księgowej mienia;
 • Wydziałem Rozwoju Społecznego w zakresie realizacji działań z obszaru polityki społecznej, w szczególności: zdrowia publicznego, aktywności lokalnej, pieczy zastępczej;
 • Wydziałem Projektów Inwestycyjnych w zakresie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych oraz realizowania projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych;
 • Wydziałem Spraw Obywatelskich w zakresie danych demograficznych;
 • Wydziałem Środowiska w zakresie wprowadzania edukacji ekologicznej;
 • Wydziałem Kadr i Organizacji w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych kierowników jednostek organizacyjnych podległych Miastu oraz organizowania i przeprowadzania wyborów i referendów;
 • Biurem Prezydenta oraz Biurami Prezydenta ds. Kultury i ds. Sportu w zakresie edukacji kulturalnej i artystycznej, prowadzonych akcji edukacyjnych i społecznych, organizacji uroczystości, spotkań i imprez;
 • Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w zakresie ochrony przeciwpożarowej nadzorowanych placówek
  oświatowych i oraz organizacji kwalifikacji wojskowej;
 • Biurem Rady Miasta Gdańska w zakresie przeprowadzania wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta
  Gdańska;
 • Biurem Energetyki w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej;
 • organami dzielnic Miasta w zakresie działalności podległych placówek;
 • Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska w zakresie stanu technicznego placówek oświatowych;
 • Pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku w zakresie spraw wynikających z nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi;
 • Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie wdrażania projektów programów stypendialnych dla uczniów i studentów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • Gdańskim Urzędem Pracy w zakresie opiniowania sieci szkół ponadpodstawowych i kierunków kształcenia w szkołach zawodowych;
 • innymi gminami i powiatami w zakresie zawierania porozumień z zakresu edukacji;
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych z wyników egzaminów zewnętrznych;
 • instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, oraz fundacjami realizującymi zadania z zakresu nauki, oświaty i wychowania;
 • innymi podmiotami publicznymi, społecznymi, biznesowymi w zakresie tworzenia i realizacji polityki edukacyjnej Miasta;
 • wydziałami i jednostkami organizacyjnymi Miasta przy przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych, w tym pozabudżetowych;
 • Gdańskim Centrum Świadczeń w realizacji Gdańskiego Bonu Żłobkowego,
 • Zarządem Transportu Miejskiego w Gdańsku w zakresie dowożenia uczniów do szkół.

Wydział Edukacji wykonuje zadania związane z nadzorem nad działalnością:

 • przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych;
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2;
 • Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem;
 • centrów kształcenia zawodowego ustawicznego;
 • Pałacu Młodzieży;
 • poradni psychologiczno – pedagogicznych;
 • Szkoły Muzycznej I stopnia;
 • Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego;
 • Bursy Gdańskiej;
 • Gdańskiego Zespołu Żłobków.