PORTAL MIASTA GDAŃSKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

ZASADY BEZPRZETARGOWEJ SPRZEDAŻY KOMUNALNYCH LOKALI MIESZKALNYCH NA RZECZ ICH NAJEMCÓW

Uprawnionym do nabycia lokalu jest najemca ( najemcy ) lokalu, z którym umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony.

Sprzedaż lokali następuje za cenę odpowiadającą ich wartości rynkowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Od tak określonej ceny udzielane są bonifikaty („zniżki”).

Bonifikaty są następujące:

 • 90% - bonifikata ogólna udzielana przy sprzedaży wszystkich lokali komunalnych za wyjątkiem:
  • budynków lub lokali mieszkalnych wybudowanych lub nabytych po dniu 27 maja 1990r. chyba, że budynki te lub lokale zostały nabyte przez Gminę Gdańsk nieodpłatnie (nabywcy kupują lokal za 100% wartości )
  • sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym lub sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz byłych użytkowników wieczystych, którzy po wygaśnięciu tego prawa nabyli prawo do wynagrodzenia za budynki i lokale których byli właścicielami (nabywcy kupują lokal za 100% wartości )
  • sprzedaży budynków lub lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, które po dniu 31.07.2008r. poddane zostały ze środków Gminy Miasta Gdańska kompleksowej modernizacji lub remontowi kapitalnemu, wskutek czego podniesiona została wartość techniczna i użytkowa budynku (nabywcy kupują lokal za 100% wartości )
  • sprzedaży budynków komunalnych stanowiących konstrukcyjnie samodzielną całość, w których znajduje się jeden samodzielny lokal mieszkalny, pod warunkiem, że wnioski wszystkich najemców o ich nabycie zostały złożone po 31.01.2009r. (nabywcy kupują lokal za 100% wartości )
  • sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców, którzy po dniu 07.09.2011r. zawarli umowę najmu na dodatkową powierzchnie celem poszerzenia dotychczas wynajmowanego lokalu, w sytuacji gdy w wyniku powiększenia lokalu norma powierzchni przypadającej na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy określona w art. 5 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, zostałaby przekroczona o więcej niż 30% (nabywcy kupują lokal za 50% wartości )

Bonifikaty dodatkowe:

 • 5% - z tytułu jednoczesnej sprzedaży we wspólnotach mieszkaniowych wszystkich pozostałych do zbycia lokali mieszkalnych lub ostatniego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej albo w sytuacji sprzedaży całego budynku mieszkalnego jeżeli najemca złoży wniosek o sprzedaż lokalu do dnia 31.01.2009r., a wniosek jest aktualny
 • 5% - z tytułu sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej na rzecz współnajemców posiadających niezależne tytuły prawne do lokali niesamodzielnych stanowiących łącznie lokal samodzielny
 • 5% - dla kombatantów oraz wdów i wdowców po kombatantach
 • 5% - osobom, które w latach 1981-1989 były osadzone w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia na terytorium Polski na mocy skazania albo bez wyroku za działalność polityczną. Bonifikatę przyznaje się na podstawie potwierdzenia prezesa Sądu Okręgowego lub prezesa Instytutu Pamięci narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciw narodowi Polskiemu.
 • 5% - dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osób osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, którym zostało przyznane przed Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych świadczenie pieniężne.

Łączna bonifikata, która może być udzielona przy nabyciu lokalu nie może być wyższa niż 95%. Nabycie lokalu mieszkalnego może więc nastąpić za 10%, a nawet za 5% jego wartości

Udzielona bonifikata obejmuje również wartość udziału w prawie własności gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu albo wartość pierwszej opłaty z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu

Niezależnie od powyższych bonifikat przewidziana jest dodatkowa 10% bonifikata od ustalonej ceny lokalu za zobowiązanie w formie pisemnej od odstąpienia od żądania waloryzacji należnej kaucji mieszkaniowej wpłaconej przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994r.

Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają lokale gdy:

 • najemca zalega z opłatami czynszowymi, chyba, że z najemcą zostało zawarte porozumienie co do spłaty zaległości
 • przeznaczone są na pracownie służące twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki
 • przeznaczone są na lokale użytkowe na Głównym Mieście
 • budynek, w którym zlokalizowane są lokale podlega postępowaniu rewindykacyjnemu
 • lokale niesamodzielne
 • nieruchomość nie jest przeznaczona zgodnie z polityką przestrzenną Gminy pod funkcję mieszkaniową
 • nieruchomość lub lokal ma nieuregulowany stan prawny
 • uzasadnionym jest ich pozostawienie w zasobach komunalnych (np. w związku z przyszłymi inwestycjami )

Gdzie składać wnioski

Wnioski składa się we właściwym dla miejsca zamieszkania Biurze Obsługi Mieszkańców Gdańskich Nieruchomości