PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Inauguracja programu Gdańskie Otwarte Pracownie

Inauguracja programu Gdańskie Otwarte Pracownie
Rozpoczęto nabór do programu Gdańskie Otwarte Pracownie, którego beneficjentami będą lokalni artyści. Zakłada on wynajem na preferencyjnych warunkach miejsca do prowadzenia pracy twórczej. Program kierowany jest zarówno do twórców profesjonalnych – absolwentów uczelni artystycznych lub członków organizacji twórczych, jak i twórców nieprofesjonalnych.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Powstał on dzięki współpracy Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.

– Miasto Gdańsk na cele programu udostępni rocznie pulę 5–10 lokali pochodzących z komunalnego zasobu lokali użytkowych. Część pracowni usytuowana będzie w rejonach miasta, które wymagają szczególnego ożywienia – wyjaśnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej – Artyści będą mogli w wynajętych lokalach, oprócz pracy twórczej, prowadzić sprzedaż swoich prac i usług.

Program realizuje założenia Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny w ramach Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Działania przewidziane w programie operacyjnym mają na celu zwiększenie udziału mieszkańców w kulturze oraz zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku.

– W zamian za preferencyjne warunki najmu artyści zaproponują własne pomysły służące upowszechnianiu aktywności twórczej. Celem programu jest zaangażowanie artystów we współtworzenie kultury w Gdańsku – mówi Barbara Frydrych, dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury – Będziemy tym samym zachęcać artystów do otwierania pracowni dla mieszkańców, jednocześnie dając im możliwość sprzedaży swoich prac.

Lokale przyznawane będą w procedurze konkursowej indywidualnym twórcom posiadającym dorobek artystyczny, który możliwy jest do przedstawienia w formie zbioru prac, publikacji, nagrań. Program kierowany jest zarówno do twórców profesjonalnych (absolwentów uczelni artystycznych lub członków organizacji twórczych), jak i twórców nieprofesjonalnych (na podstawie rekomendacji wystawionych przez środowiska twórcze). Warunkiem koniecznym dla artystów przystępujących do konkursu jest przedłożenie harmonogramu nieodpłatnych działań prezentujących publiczności swój dorobek, proces pracy twórczej lub też działań z zakresu edukacji artystycznej i upowszechniania wybranej dziedziny sztuki.

 

Jak wybrany zostanie najemca?

Wyboru przyszłego najemcy dokonuje Prezydent Miasta Gdańska na podstawie złożonych ofert, kierując się opinią Komisji, w skład której wejdą: przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowego Zakładu Budżetowego, przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz przedstawiciel Akademii Muzycznej w Gdańsku.

 

Jaki będzie koszt najmu?

 

  • 10% wskazanej w ofercie stawki bazowej* - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu,
  • 30% wskazanej w ofercie stawki bazowej* - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu.

 

*stawka bazowa – stawka za 1 m2 powierzchni użytkowej komunalnego lokalu użytkowego ustalana corocznie dla poszczególnych stref bez względu na rodzaj prowadzonej w ich obrębie działalności w oparciu o przeprowadzane badanie rynku przez wyspecjalizowaną jednostkę, podawana do publicznej wiadomości przez Prezydenta Miasta Gdańska w formie zarządzenia najpóźniej w IV kwartale roku poprzedzającego.

Umowa o najem lokalu zawierana będzie na czas określony, nie dłużej niż 5 lat. Po upływie wyznaczonego terminu będzie przysługiwało pierwszeństwo w ubieganiu się o najem tego lokalu.

Plakat promujący Gdańskie Otwarte Pracownie
 

Jak aplikować?

Należy wejść na stronę www.gznk.pl i sprawdzić pulę wolnych lokali w ofercie programu Gdańskie Otwarte Pracownie, następnie wybrać lokal i złożyć ofertę na najem we wskazanym terminie na formularzu.

Przy tworzeniu oferty należy pamiętać o:

  • udostępnieniu przestrzeni pracowni dla publiczności/mieszkańców;
  • wspieraniu lokalnej aktywności kulturalnej poprzez włączanie się w programy kulturalne i edukacji kulturowej realizowanej na terenie Miasta Gdańska;
  • planowaniu działań spójnych z celami Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus.