Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Dom Pomocy Społecznej "Orunia"

A
A

 

logo

80-058 Gdańsk, ul. Starogardzka 20
tel./fax.: (58) 309 49 31
tel.: (58) 309 47 31
tel.: (58) 309 48 61
e-mail: sekretariat@dpsorunia.pl
www.dpsorunia.pl

Status prawny jednostki i przedmiot działalności:

Dom Pomocy Społecznej Orunia jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska , o zasięgu ponadgminnym, finansowaną w formie jednostki budżetowej.
Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Gdańska, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Dom przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie oraz dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
Dom posiada 113 miejsc dla mieszkańców , w tym:
30 miejsc dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie , 83 miejsca dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie.
W strukturze Domu działa Środowiskowy Dom Samopomocy , do którego uczęszcza 15 osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w Gdańsku.

Kierownictwo jednostki:

Dyrektor: Barbara Witerska
Główny Księgowy: Olga Kruczyńska
Kierownik Działu Opiekuńczo-Wychowawczego: Anna Urban
Administrator: Piotr Stec

 

Budżet

Budżet  Domu Pomocy Społecznej Orunia na dzień 01.01.2019r. na podstawie Uchwały Nr III/7/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 11.12.2018r.:

Dom Pomocy Społecznej: 6 508 963,00

Środowiskowy Dom Samopomocy: 463 833,00

 

Majątek brutto Domu Pomocy Społecznej „Orunia” na dzień 01.01.2019r.:

Środki trwałe: 4 209 925,84
Pozostałe środki trwałe: 1 232 500,07
Wartości niematerialne i prawne: 30 868,19

 

Akty prawne regulujące funkcjonowanie jednostki:

 • zarządzenia Nr 126/91 Wojewody Gdańskiego z dnia 27 listopada 1991r. w sprawie utworzenia niektórych domów pomocy społecznej oraz nadania statutów domom pomocy społecznej działającym na terenie województwa gdańskiego,
 • zarządzenia Nr 617/15 Prezydenta Miasta gdańska z dnia 6 maja 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Gdańsku przy ul. Starogardzkiej 20.
 • uchwały Nr LV/1276/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie nadania statutów domom pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym w Gdańsku,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 ze zm.)
 • ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163 ze zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127 poz. 721 ze zm.)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 581 ze zm.)
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz. 1375 ze zm. )
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.)
 • ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.)
 • ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015r. poz. 2164 ze zm.)

Oferty pracy w DPS oraz inne informacje znajdują się na stronie internetowej placówki: www.dpsorunia.pl
Dyrektor Jednostki przyjmuje w sprawach skarg i interwencji w czwartek w godz.11.00-13.00