PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła

Dodatki i rekompensaty do źródeł ciepła
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 poz. 1967).

Cel ustawy:
Ustawa ma na celu ograniczenie negatywnych skutków społecznych i ryzyka znaczącego wzrostu ubóstwa energetycznego, wywołanych kryzysem energetycznym powodującym dynamiczne wzrosty cen ciepła.

Ustawa wprowadza 3 rodzaje wsparcia:
1. Dodatek dla gospodarstw domowych
dotyczy wykorzystywania niektórych źródeł ciepła zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy oraz gaz skroplony LPG lub olejem opałowym
– realizowany przez Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

szczegółowe informacje: Gdańskie Centrum Świadczeń


2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych
(które nie są przyłączone do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej)
Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk pokój nr 40

Termin złożenia wniosku
wnioski składa się do 30.11.2022 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Podmioty upoważnione do ubiegania się o świadczenie:
ten dodatek mogą ubiegać się podmioty wrażliwe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy:
• podmioty udzielające świadczenia opieki zdrowotnej
• jednostki organizacyjne pomocy społecznej
• noclegownie albo ogrzewalnie
• jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
• podmioty systemu oświaty
• podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki
• żłobki lub kluby dziecięce, a także dzienni opiekunowie
• kościoły lub inne związki wyznaniowe
• podmioty prowadzące działalność kulturalną
• podmioty prowadzące działalność archiwalną
• ochotnicza straż pożarna
• placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
• rodzinne domy pomocy
• centrum integracji społecznej
• kluby integracji społecznej
• warsztaty terapii zajęciowej
• organizacje pozarządowe
• spółdzielnie socjalne

Inne informacje
1. Postępowanie wszczynane jest na wniosek osoby uprawnionych do reprezentowania podmiotu. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów, potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów oraz dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń.
2. Dodatek dla podmiotów wrażliwych oblicza się zgodnie ze wzorem:
D = (Zk - Skp) x 0,4
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,
Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,
Do wyliczenia zakładanego kosztu (Zk) należy wziąć cenę z dokumentów sprzedaży z 2022 roku, dotyczących paliw przewidzianych do zużycia w sezonie grzewczym 2022/2023 i dokonać pomnożenia tej ceny przez średnią roczną ilość paliwa zużytego w latach poprzednich - uwzględnionych do wyliczenia Skp. Należy pamiętać, że ilość paliwa objętego dokumentami sprzedaży dla roku 2022 powinna obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp.
Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych. W przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.
Do wyliczenia średniego rocznego kosztu zakupu paliwa (Skp) należy wziąć wybrane dwa z trzech lat poprzedzających złożenie wniosku. Wyliczenie powinno polegać na przemnożeniu cen oraz ilości zakupionego w tych latach paliwa, a następnie podzieleniu przez liczbę tych lat – przez dwa. Wynik, dzięki uśrednieniu z dwóch lat pokaże jaki był koszt zaopatrzenia w ciepło podmiotu wnioskującego (średniorocznie). Do wyliczenia bierze się pod uwagę dokumenty sprzedaży z danego, całego roku kalendarzowego. W przypadku podmiotów działających krócej niż dwa lata należy wziąć pod uwagę okres roku lub krótszy i tym samym do wzoru podstawić koszty uśrednione dla jednego roku.

3. Wniosek o wypłatę dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby podmiotu.
4. Podmioty te mogą ubiegać się o dodatek na zakup opału, w tym: węgla kamiennego, brykietu i peletu zawierającego co najmniej 85% węgla kamiennego oraz peletu drzewnego, drewna kawałkowego i innych rodzajów biomasy, gazu skroplonego LPG lub oleju opałowego.
5. Warunkiem otrzymania dodatku jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB) Centralna ewidencja emisyjności budynków
6. Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku.
7. Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku dla podmiotów wrażliwych przesyłana jest na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, wnioskodawca może odebrać informację o przyznaniu bezpośrednio w Gdańskim Centrum Świadczeń. Odmowa przyznania dodatku, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymaga wydania decyzji.
Wniosek o wypłatę dodatku (42.25 KB)

3. Rekompensata dla gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych oraz podmiotów wrażliwych


Ochrona taryfowa dla odbiorców którzy są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych.
Ochrona taryfowa dla odbiorców, którzy nie są przyłączeni do sieci gazowej i do sieci ciepłowniczej i którzy kupują ciepło od przedsiębiorstw energetycznych, (kotłownie lokalne wykorzystujących źródła ciepła o mocy do 5MW, które nie wymagają uzyskania koncesji) – w celu zamrożenia cen ciepła składają oświadczenie do sprzedawcy ciepła o spełnieniu przez nich warunków pozwalających za uznanie ich za odbiorców uprawnionych.
Oświadczenia dla obu wariantów należy składać do sprzedawców ciepła w terminie 21 dni od dnia nabycia uprawnień.
Wniosek o wypłatę rekompensaty dla przedsiębiorstwa energetycznego w wariancie 2 Miejsce złożenia wniosku
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk pokój nr 40

Termin złożenia wniosku
wnioski składa się do 30.11.2022 r.
Wzór oświadczenia dla odbiorców ciepła (57.37 KB)  (Uwaga! oświadczeń nie składają gospodarstwa domowe)

Więcej informacji: Rządowa tarcza energetyczna