Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Komitet Regionów

A
A

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw
Rue Belliard/Belliardstraat 99-101
B - 1040 Bruxelles/Brussel
Belgique/België
Tel: +32 2 282 22 11
Faks: +32 2 282 23 25

http://cor.europa.eu/pl/Pages/home.aspx

Komitet Regionów jest organem doradczym reprezentującym lokalne i regionalne samorządy w Unii Europejskiej.

Rola

Zadaniem Komitetu Regionów (KR) jest wyrażanie opinii na temat aktów prawnych UE z perspektywy lokalnej i regionalnej. Komitet czyni to poprzez sporządzanie sprawozdań („opinii”) dotyczących wniosków Komisji.

Komisja, Rada i Parlament są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów przed przyjęciem decyzji UE w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych (na przykład w kwestii polityki zatrudnienia, środowiska, edukacji lub zdrowia publicznego).

Członkowie

Komitet Regionów liczy obecnie 344 członków (i tyle samo zastępców) ze wszystkich 27 państw UE.

W wyniku dalszego rozszerzania UE liczba członków (i zastępców) może wzrosnąć maksymalnie do 350 osób.

Członkowie Komitetu i ich zastępcy są mianowani na pięcioletnią kadencję przez Radę działającą na wniosek państw UE. Każdy kraj wybiera swoich członków zgodnie z własną procedurą, jednak skład wszystkich delegacji odzwierciedla polityczną, geograficzną i regionalną/lokalną równowagę w danym kraju.

Członkowie Komitetu są pochodzącymi z wyboru przedstawicielami władz regionalnych lub lokalnych albo pełnią kluczowe funkcje w takich władzach w swoich regionach.

Struktura

Komitet Regionów odbywa w ciągu roku pięć sesji plenarnych, podczas których określa ogólne kierunki polityki i przyjmuje opinie.

W Komitecie działa sześć komisji zajmujących się zagadnieniami z różnych obszarów polityki i przygotowujących opinie poddawane pod dyskusję podczas sesji plenarnych w zakresie:

  • spójności terytorialnej,
  • polityki gospodarczej i społecznej,
  • edukacji, badań naukowych oraz kwestii dotyczących młodzieży,
  • środowiska, zmian klimatu i energii,
  • obywatelstwa, sprawowania rządów oraz spraw instytucjonalnych i zewnętrznych,
  • zasobów naturalnych.

Komitet przyjmuje również rezolucje w sprawach politycznych najwyższej wagi.

W Komitecie Regionów znajdują się przedstawiciele czterech grup politycznych odpowiadających głównym europejskim ugrupowaniom politycznym:

  • Europejskiej Partii Ludowej (PPE),
  • Partii Europejskich Socjalistów (PSE),
  • Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE),
  • Unii na rzecz Europy Narodów – Przymierze Europejskie (UEN-EA).

Wzmocnienie roli w wyniku ratyfikacji traktatu lizbońskiego

Na mocy traktatu lizbońskiego Komisja Europejska ma obecnie obowiązek zasięgania opinii samorządów regionalnych i lokalnych oraz ich stowarzyszeń w całej UE już na etapie poprzedzającym proces legislacyjny. Komitet Regionów, jako organ reprezentujący samorządy lokalne i regionalne, jest głęboko zaangażowany w tę procedurę.

Komisja jest zobowiązania do ponownego zasięgnięcia opinii Komitetu Regionów po przedstawieniu wniosku legislacyjnego, jeżeli wniosek ten dotyczy jednego z wielu obszarów polityki mających bezpośredni wpływ na samorządy lokalne i regionalne.

 

Informacja ze strony: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/cor/index_pl.htm