PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zapraszamy na Bieg Św. Dominika

Ponad 3 tysięcy zawodników wystartuje w sześciu wyścigach w ramach Biegu Św. Dominika, który zostanie rozegrany w Gdańsku 2 sierpnia na Starym Mieście.

A
A

Ponad 3 tysięcy zawodników wystartuje w sześciu wyścigach w ramach Biegu Św. Dominika, który zostanie rozegrany w Gdańsku 2 sierpnia na Starym Mieście.

Naj­waż­niej­szym wy­da­rze­niem or­ga­ni­zo­wa­nej przez KL Le­chia Gdańsk im­pre­zy bę­dzie bieg elity na 10 ki­lo­me­trów, który ma sta­tus mi­strzostw Pol­ski. Wezmą w nim udział dwaj Kenijczycy, Ukraińcy, a także czte­ro­krot­ny olim­pij­czyk (w 2008 roku w Pe­ki­nie zajął naj­wyż­sze, szó­ste miej­sce) oraz mistrz Eu­ro­py w ma­ra­to­nie sprzed czte­rech lat z Bar­ce­lo­ny Vik­tor Ro­eth­lin. 40-let­ni Szwaj­car ma także w do­rob­ku srebr­ny medal mi­strzostw Eu­ro­py w 2006 roku oraz wy­wal­czo­ne rok póź­niej w Osace trze­cie miej­sce w mi­strzo­stwach świata.

W ra­mach Fe­sti­wa­lu Bie­go­we­go od­bę­dzie się także pro­log cha­ry­ta­tyw­ny „Goń św. Do­mi­ni­ka” na 1100 me­trów, biegi kobiet i męż­czyzn na 5 ki­lo­me­trów, wy­ścig wóz­ka­rzy na 3760 me­trów oraz bieg VIP-ów na 940 me­trów.

Lista startowa na 5 km jest jeszcze otwarta. Dla kobiet przewidziano 600, a dla mężczyzn 1000 miejsc. Mogą zapisywać się osoby powyżej 16 lat. Opłata startowa dla osób zapisujących się do 31 lipca wynosi 50 złotych, a zgłoszenie uczestnictwa 1 i 2 sierpnia kosztuje 70 zł.

Rejestracja pod adresem http://www.biegdominika.com/rejestracja/bieg-kobiet-5km/ lub http://www.biegdominika.com/rejestracja/bieg-mezczyzn-5km/

Program Biegu Św. Dominika – 2 sierpnia

13.50 - Prolog Charytatywny „Goń św. Dominika” (1100 m dla 1500 osób)
14.35 - Wyścig wózkarzy na dystansie 3,76 km (4 rundy po 940 m)
15.05 - Bieg kobiet na 5 km (3 x pętla o długości 1290 m + 1130 m; start na Długim Targu)
16.05 - Bieg mężczyzn na 5 km (3 x pętla o długości 1290 m + 1130 m; start na Długim Targu)
17.00 - Bieg VIP na dystansie 940 m
17.30 - Bieg Elity mężczyzn - mistrzostwa Polski na 10 km (600 m + 10 rund po 940 m)

k.g.