PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2024 roku

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2024 roku
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu oraz zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących działania z profilaktyki uzależnień. Planowana wysokość środków publicznych wynosi 7 250 000 zł
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Przewiduje się finansowanie następujących zadań:

I część - Zadania dotyczące szkoleń sportowych oraz zadania dotyczącego współpracy z kibicami, do których to zadań przypisuje się działania z profilaktyki uzależnień.

II część - Zadania przypisane organizacji i uczestnictwu w zawodach sportowych, zadań „Top Talent” oraz realizacji zadania „Z Gdańska na igrzyska olimpijskie”.

 

Warunki konkursu:

 

 1. Oferty konkursowe należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert Witkac.pl wybierając nabór na odpowiedni tytuł zadania, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2023 roku do godziny 15.00.
 2. Instrukcja założenia konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz sposobu złożenia oferty jest dostępna na stronie internetowej www.witkac.pl.
 3. Po wypełnieniu w systemie elektronicznym oferty oraz dołączeniu niezbędnych załączników, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” (powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie Witkac.pl). Następnie wydrukowany dokument należy opieczętować i podpisać przez osoby uprawnione do reprezentacji klubu.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2023 roku:

a/ Osobiście w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 40, ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku;

b/ Korzystając z ePUAP, elek. skrzynka podawcza: ePUAP/UMGDA/Skrytka ESP

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

 1. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację na stronie internetowej Miasta Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.
 3. Wymagane załączniki do oferty:
  1. a/ Aktualny dokument określający osobowość prawną, wypis z KRS-u lub zaświadczenie z ewidencji;
  2. b/ Statut;
  3. c/ Pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);
  4. d/ Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji).

 

Do pobrania:

Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze