PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Otwarty konkurs ofert na realizację obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień

Otwarty konkurs ofert na realizację obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację obejmujących rozwój sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2023 wraz z prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień. Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu wynosi 5 000 000 zł
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Warunki konkursu

W ramach realizowanych zadań winny być prowadzone systematyczne, dokumentowane (dzienniki zajęć, listy zawodników itp.) szkolenia sportowe oraz działania z zakresu profilaktyki uzależnień. Realizacja zadań z zakresu profilaktyki uzależnień winna polegać na prowadzeniu poprzez sport oddziaływań i/lub realizacji programów/ projektów /działań/ rozwiązań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem wiodących i uzupełniających strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów, w tym grup/osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne.

Odbiorcami zadań winne być zawodniczki i zawodnicy, kibice, trenerzy, instruktorzy, rodzice/opiekunowie młodszych zawodniczek/zawodników, działacze i administratorzy sportu, sędziowie, szeroko pojęta obsługa wydarzeń sportowych.

Zadania winny być realizowane na podstawie m.in. podręcznika Interwencji profilaktycznej „PROFIS Sport bez uzależnień”, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 

Konkurs obejmuje następujące zadania:

       Zadanie nr 1: Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,  

Przejdź do generatora ofert WITKAC

        Zadanie nr 2: Szkolenie sportowe w dyscyplinach sportu nie objętych Systemem Sportu Młodzieżowego jako sposób przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,

Przejdź do generatora ofert WITKAC

       Zadanie nr 3: Współpraca ze środowiskiem kibiców oraz promowanie pozytywnych wzorców kibicowania Kibice Razem.

Przejdź do generatora ofert WITKAC

Oferty konkursowe na zadania należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2022 roku do godziny 15:00.

Instrukcja założenia konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz sposobu złożenia oferty jest dostępna na stronie internetowej www.witkac.pl.

Po wypełnieniu w systemie elektronicznym oferty wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” (potwierdzenie winno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie Witkac.pl). Następnie należy wydrukowany dokument opieczętować i podpisać przez osoby uprawnione do reprezentacji klubu.

Potwierdzenie złożenia oferty, należy złożyć, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 grudnia 2022 roku:

  1. Osobiście w siedzibie organizatora konkursu: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, pok. 40; ul. Partyzantów 74 (w informacji); ul. Wilanowska 2 lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku,
  2. Korzystając z ePUAP, elek. skrzynka podawcza: ePUAP/UMGDA/Skrytka ESP

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.

Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie wsparcia, tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji nie może być wyższa niż 90% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

Merytorycznych konsultacji udzielają w imieniu organizatora konkursu:

− Jan Ptach  tel. (58) 323 64 91, e-mail: jan.ptach@gdansk.gda.pl,

− Lucyna Szaraniec tel. (58) 323 66 97, e-mail: lucyna.szaraniec@gdansk.gda.pl,

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert w siedzibie organizatora konkursu - Urząd Miejski - Biuro Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk przez komisję konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1. Ranga, znaczenie dla Gminy Miasta Gdańska.

 2. Uzyskane osiągnięcia sportowe w szczególności z uwzględnieniem wyników w Systemie Sportu Młodzieżowego.

Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1. Złożenie oferty po wymaganym terminie.

 2. Złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników.

 3. Złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” nie zawierającego sumy kontrolnej zgodnej z wersją elektroniczną w systemie Witkac.pl.

 4. Złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” nie podpisanej przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu  i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.

 5. Niezgodność zadania z przedmiotem działalności statutowej oferenta.

Prezydent Miasta Gdańska na podstawie opinii Komisji Konkursowej dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych.

Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez publikację na stronie internetowej Miasta Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

Dotacje nie mogą być udzielone na:

- Realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu;

- Zakup nieruchomości;

- Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych (z wyjątkiem zakupu sprzętu sportowego);

- Finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

- Działalność polityczną lub religijną;

- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;

- Transfery zawodników.

Wymagane załączniki do ofert:

  1. Aktualny dokument określający osobowość prawną - wypis z KRS-u lub zaświadczenie z ewidencji.
  2. Statut.
  3. Pełnomocnictwo do działania w imieniu podmiotu, w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
  4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji.

 Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu (223.89 KB)

Wzór oferty (244.99 KB)

Wzór sprawozdania (258.05 KB)

Program szkolenia Profis (1.42 MB)

Podręcznik Interwencji Profilaktycznej Profis (11.51 MB)

 

Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze