PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Ogłoszenie wynikówi II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki II otwartego uzupełniającego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2016 roku.

Podstawa   prawna:  Zarządzenie Nr 1590/16 Prezydenta Miasta Gdańska  z dnia 14 października 2016  r.

Biuro Prezydenta ds. Sportu  zwraca się na podstawie pkt 14 ppkt  14 Zarządzenia Nr 1590/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 października  2016 r. o zgłoszenie się przedstawicieli oferentów w celu uzgodnienia warunków umowy, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników  konkursu. Nie dotrzymanie terminu, o którym mowa w pkt 14 ppkt 14, będzie równoznaczne z rezygnacją  oferenta z przyznanej dotacji.

Dokumenty jakie należy złożyć do zawarcia umów:

Do zawarcia umów na realizację zgłoszonych zadań należy do każdej oferty obowiązkowo  przedłożyć następujące dokumenty:

oświadczenie dotyczące podatku  VAT /plik do pobrania/ wraz  z  potwierdzeniem nazwy banku i numeru konta, na które ma być przekazana dotacja oraz wskazania osób upoważnionych/ w tym serię i nr dowodu osobistego upoważnionego/ do podpisania umowy na realizację zadania.

Oprócz w/w dokumentów do zadań na realizację:

a) programów szkolenia sportowego  należy przedłożyć:

- plan zajęć, z uwzględnieniem miejsca treningów – dot. obowiązkowo wszystkich ofert,

- potwierdzony za zgodność z oryginałem dokument uprawnień dotowanych trenerów /instruktorów oraz  liczbę  szkolonych zawodników – dot. obowiązkowo wszystkich ofert, 

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania  /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/- jeżeli udzielona dotacja  jest mniejsza niż wnioskowana,

- w przypadku uczestnictwa w imprezach sportowych należy obowiązkowo przedłożyć ich harmonogram.

/UWAGA !  W zaktualizowanym kosztorysie zleceniobiorcy zobowiązani są do zachowania wysokości swojego wkładu finansowego. Koszty ponoszone z dotacji na wynagrodzenie trenerów nie mogą być wyższe niż 60 % całkowitej kwoty dotacji /

b) organizacji imprez sportowych należy przedłożyć:

- zaktualizowany harmonogram realizowanego zadania ( proszę także o podanie daty, czasu i  miejsca realizowanego zadania) /plik do pobrania/ - jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- zaktualizowany kosztorys realizowanego zadania /plik do pobrania/ - jeżeli udzielona dotacja jest mniejsza niż wnioskowana,

- w przypadku organizacji cyklu imprez sportowych należy obowiązkowo przedłożyć ich  harmonogram. 

/UWAGA ! W zaktualizowanym kosztorysie zleceniobiorcy zobowiązani są do zachowania wysokości swojego wkładu finansowego/

Wyniki konkursu (17.07 KB)
Dokumenty do zawarcia umów (14.25 KB)
Oświadczenie VAT (27 KB)
Zaktualizowany harmonogram zadania (34.5 KB)
Zaktualizowany kosztorys zadania (44.5 KB)
Wzór sprawozdania (84.5 KB)