PORTAL MIASTA GDAŃSKA

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2020

III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2020
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w roku 2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konkurs obejmuje następujące zadanie z zakresu rozwoju sportu:

Pokrycie kosztów zakupu sprzętu sportowego, niezbędnego do realizacji zadania  do 15 grudnia 2020 roku.

Planowana  wysokość  środków  publicznych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rozwoju  sportu wynosi: 900.000 zł (dziewięćset tysięcy złotych)

Warunki konkursu:

1.ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania wraz z załącznikami należy złożyć: za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.10.2020 roku do godz. 16:00;

2.instrukcja założenia konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl 

3.po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” (potwierdzenie powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie Witkac.pl), a następnie należy ten dokument opieczętować i podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw).

Dostarczyć: Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój 40, parter) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku do dnia 29.10.2020 roku do godz. 16:00,

4.w przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o którym mowa w ust.3, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie  wsparcia tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji  nie może być wyższa niż  90% całkowitych kosztów realizacji zadania. 

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w  siedzibie organizatora konkursu w Biurze Prezydenta ds. Sportu przy ul. Nowe Ogrody 8/12,  ( IV piętro, pokój 418, 417 tel. (58) 323-60-17, 323-66-71), w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl.

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert  w siedzibie organizatora konkursu - Urząd Miejski - Biuro Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk przez Komisję Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) Ranga, znaczenie zadania dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska

2) Popularność i zasięg dyscypliny sportu w Gdańsku

Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) złożenie oferty po wymaganym terminie,

2) złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników,

3) nie złożenia „Potwierdzenia złożenia oferty” zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną w systemie elektronicznym Witkac.pl

4) złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty”  nie podpisanego przez osoby upoważnione do tego zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.

Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów
i podziału środków finansowych.

Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

Wyniki otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację  na stronie internetowej Miasta Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz za pośrednictwem systemu Witkac.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

Dotacje nie mogą być udzielone na:

- realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu,

- zakup nieruchomości,

- wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych (z wyjątkiem zakupu sprzętu sportowego). Pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości),

- finansowanie kosztów działalności gospodarczej,

- działalność polityczną lub religijną,

- udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym,

- transferu zawodników.

Wymagane załączniki do oferty:

1) Statut potwierdzony przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu i do zaciągania zobowiązań majątkowych

2) Pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku, gdy ofertę lub umowę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

Do pobrania:

Szczegółowe warunki konkursu

Szczegółowe warunki konkursu (34.35 KB)

Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze