PORTAL MIASTA GDAŃSKA

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku
Prezydent Miasta Gdańska ogłasza II konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska w 2023 roku.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Konkurs obejmuje następujące zadania z zakresu rozwoju sportu: 

 1. Pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub udział w zawodach sportowych w 2023 r., w terminie do 30 listopada 2023 r.
 2. Gdański Top Talent Dziewcząt 2023, w terminie do 30 listopada 2023 r.
 3. Gdański Top Talent Chłopców 2023, w terminie do 30 listopada 2023 r.
 4. Realizacja programu „Z Gdańska na Igrzyska Olimpijskie”, w terminie do 30 listopada 2023 r.

Planowana  wysokość  środków  publicznych  na  realizację  zadań  z  zakresu  rozwoju  sportu wynosi: 2 000 000 zł (dwa miliony złotych).

Warunki konkursu:

 1. Ofertę konkursową na realizację wyżej wymienionego zadania wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2022 r. do godz. 15.00;
 2. Instrukcja założenia konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl,
 3. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” (potwierdzenie powinno zawierać sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie Witkac.pl), a następnie należy ten dokument opieczętować i podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw).

Dostarczyć:

a) Urząd Miejski w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12 (pokój nr 40, parter), ul. Partyzantów 74 (w informacji), ul. Wilanowska 2 lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12 do dnia 03.01.2023 roku do godz. 15:00;

b) Korzystając z ePUAP, elek. skrzynka podawcza: ePUAP/UMGDA/Skrytka ESP

W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Zlecenie wykonania zadań publicznych dokonuje się w formie wsparcia tj. udzielenie dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że wnioskowana przez oferenta kwota dotacji  nie może być wyższa niż  90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu można zapoznać się w  siedzibie organizatora konkursu w Biurze Prezydenta ds. Sportu przy ul. Nowe Ogrody 8/12  (IV piętro, pokój 418, 417 tel. (58) 323-60-17 / (58) 323-66-71, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.gdansk.pl. 

Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Oferty na realizację zadań będą rozpatrzone do 60 dni od daty końcowego terminu składania ofert  w siedzibie organizatora konkursu - Urząd Miejski - Biuro Prezydenta ds. Sportu, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk przez Komisję Konkursową powołaną na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.

Dokonując wyboru najkorzystniejszych ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

1) Ranga, znaczenie zadania dla rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Gdańska;

2) Popularność i zasięg dyscypliny sportu w Gdańsku;

3) Ranga imprezy w rankingach krajowych oraz światowych w danym sporcie;

4) Standard dostępnych obiektów sportowych i infrastruktury towarzyszącej;

5) Udział środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego;

6) Różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność i efektywność;

7) Informacja dotycząca promocji zawodów w telewizji, na portalach internetowych i w innych mediach informacyjnych;

8) Program dodatkowych działań promujących sport skierowany do szerokich grup społecznych, w tym dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób niepełnosprawnych;

9) Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania.

 

Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:

1) Złożenie "Potwierdzenia złożenia oferty” po wymaganym terminie;

2) Złożenie błędnie wypełnionej oferty lub bez wymaganych załączników;

3) Nie złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną w systemie elektronicznym Witkac.pl

4) Złożenie „Potwierdzenia złożenia oferty” nie podpisanego przez osoby upoważnione do tego, zgodnie z zapisami statutu i aktualnego odpisu z ewidencji lub KRS-u.

Prezydent Miasta Gdańska, na podstawie opinii Komisji Konkursowej, dokona wyboru podmiotów i podziału środków finansowych. Od decyzji Prezydenta o wyborze realizatora zadania publicznego nie przysługuje odwołanie.

Wyniki II otwartego konkursu ofert ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku, publikację  na stronie internetowej Miasta Gdańska, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz za pośrednictwem systemu Witkac.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty ogłoszenia.

Dotacje nie mogą być udzielone na:

- Realizację zadań finansowanych z budżetu Miasta Gdańska z innego tytułu;

- Zakup nieruchomości;

- Wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych (z wyjątkiem zakupu sprzętu sportowego). Pojęcie środka trwałego definiuje art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości);

- Finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

- Działalność polityczną lub religijną;

- Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;

- Transfery zawodników.

 

Wymagane załączniki do oferty:

 1. Aktualny dokument określający osobowość prawną: wypis z KRS lub zaświadczenie z ewidencji;
 2. Statut;
 3. Pełnomocnictwa do działania w imieniu podmiotu (w przypadku gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem);
 4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji.

 

Do pobrania

Szczegółowe warunki konkursu (326.36 KB)

Wzór oferty (419.88 KB)

Wzór sprawozdania (483.62 KB)

Aleksandra DulkiewiczUrząd Miejski w Gdańsku
Aleksandra Dulkiewicz - najnowsze