Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zakup dzieł sztuki

Program zakupu dzieł sztuk, który jest integralną częścią Programu Operacyjnego 2023 w ramach realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus, ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej.

A
A

 

Formularz wniosku wraz z oświadczeniem oraz Regulamin zakupu dzieł sztuki są dostępne do pobrania u dołu strony.
Wniosek należy wypełnić w języku polskim.

Applies to:

The Programme to purchase works of art and appointing the Committee for the purchase of works of art by the Municipality of Gdańsk

Please scroll down for English version.
PLEASE NOTE: The Application Form shall be completed in Polish language. The English version is only demonstrative.

 

REGULAMIN

ZAKUPU DZIEŁ SZTUKI PRZEZ GMINĘ MIASTA GDAŃSKA

w ramach programu: Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej  

 

PREAMBUŁA 

Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny 2023 Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Program o długofalowym charakterze ma na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z zastosowaniem wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma jednocześnie powodować zwiększenie udziału obywateli w kulturze oraz mocniejsze zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku z uwzględnieniem charakteru miasta, które tworzy kolekcję, jego historii, tradycji i tożsamości, wszystkiego, co zwykło się określać mianem genius loci.  Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki, które zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku, powinny stać się nowoczesnymi narzędziami dialogu i edukacji oraz podnosić kompetencje w percepcji sztuki współczesnej wśród odbiorców z różnych grup i środowisk społecznych, jak również przyczynić się do stymulowania kreatywności, rozwoju przemysłów kultury i oferty turystycznej w Gdańsku.

§1

Regulamin reguluje zasady zakupu dzieł sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

§ 2

Z wnioskiem o zakup dzieła sztuki przez Gminę Miasta Gdańska występuje zainteresowana osoba prawna lub fizyczna, dalej zwana Wnioskodawcą.

§ 3

 1. Wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, należy złożyć w sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-809 Gdańsk, z dopiskiem: „Wniosek o zakup dzieła sztuki. Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej”.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. dokumentację fotograficzną oferowanego dzieła sztuki w postaci wydruku tj. dobrej jakości fotografia oferowanego dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych - kilka fotografii ukazujących dzieło z każdej strony;  w przypadku dokumentacji przedłożonej w postaci zapisu cyfrowego - zalecane formaty plików to m.in.: .jpg (.jpeg), .tif (.tiff), PDF, rozdzielczość: minimum 300 dpi;
  2. w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zakup prac wideo/audio, lub których częścią składową jest zapis filmowy/dźwiękowy, konieczne jest przestawienie kopii (demo) całego filmu/nagrania w postaci zapisu cyfrowego - zalecane formaty plików to m.in.: DVD;  MPG (.mpeg); MP4 (.mpeg4); .AVI (.avi), WAV (.wav), MP3 (.mpeg3); OGG (.ogg) lub przedstawienie we wniosku uzasadnienia, jeśli przedstawienie zapisu filmowego/dźwiękowego nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych. W przypadku plików o dużej wadze dopuszcza się możliwość załączenia pliku/linku na nośniku cyfrowym (np. płyta CD/DVD, pendrive itd.) do pobrania lub odtworzenia pracy wideo/audio z Internetu bądź innej wskazanej bazy danych, gdzie dzieło jest udostępnione do wglądu;
  3. własnoręcznie podpisane oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. We wniosku należy zawrzeć zarys sposobu konserwacji dzieła sztuki wraz z podaniem przybliżonych kosztów z tym związanych.
 4. Jeden Wnioskodawca ma prawo złożyć ofertę na zakup maksymalnie 2 (dwóch) dzieł sztuki w każdej edycji konkursu. W przypadku, gdy dzieło jest zbiorem/cyklem prac, Wnioskodawca może wnioskować o zakup tylko jednego zbioru/cyklu.
 5. Do wniosku można dołączyć dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku dotyczące oferowanego dzieła sztuki.
 6. Wnioski niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

§ 4

 1. Wnioski rozpatruje Komisja do spraw zakupu dzieł sztuki powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 2. W skład Komisji wchodzą:
  1. 3 przedstawiciele Prezydenta Miasta Gdańska – w tym Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury,
  2. 2 przedstawiciele Muzeum Narodowego w Gdańsku – w tym Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku,
  3. 1 przedstawiciel Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
  4. 1 przedstawiciel Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
  5. Dyrektor Gdańskiej Galerii Miejskiej,
  6. Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej „Łaźnia”,
  7. 3 eksperci zewnętrzni.
 3. Obradom Komisji przewodzi Dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. Obsługą Komisji zajmuje się Biuro Prezydenta ds. Kultury.
 4. Komisja w drodze głosowania typuje do zakupu wnioski zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Komisji.
 5. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny.
 6. Członkom Komisji spoza Gdańska, za udział w pracach Komisji, przysługuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania. Kwota brutto do zwrotu nie może przekroczyć wysokości 1 000 PLN/osobę.

§ 5

Komisja rozpatruje wnioski minimum raz razy w ciągu roku, z zastrzeżeniem § 6.

§ 6

Komisja nie zbiera się w sytuacji braku wniosków.

§ 7

 1. Komisja ma na celu zakup istniejących dzieł sztuki, które stworzą Gdańską Kolekcję Sztuki Współczesnej. Kolekcja pozostaje własnością Miasta Gdańska.
 2. Miasto Gdańsk zakupione dzieła sztuki przekaże odrębną umową w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. Do umowy zostanie dołączony zarys sposobu konserwacji zakupionych dzieł sztuki w formie kopii fragmentu wniosku o zakup dzieła sztuki.
 3. Komisja rozpatrując wnioski o zakup bierze w szczególności pod uwagę dzieła sztuki współczesnej z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które: 
  1. zostały stworzone przez twórców/artystów mieszkających w Gdańsku;
  2. zostały stworzone przez twórców/artystów posiadających pracownie w Gdańsku;
  3. zostały stworzone z myślą o Gdańsku lub reprezentują wartości i/lub przesłanie istotne dla Gdańska, w tym w szczególności odwołują się do idei wolności, solidarności, równości i otwartości;
  4. oferowane są przez spadkobierców twórców/artystów, o których mowa w ust 3 pkt.1 i pkt. 2 bądź;
  5. oferowane są przez podmioty będące właścicielami dzieł sztuki stworzonych przez żyjących lub nieżyjących twórców, o których mowa w ust 3 pkt.1 i pkt. 2
 4. Przy typowaniu dzieł sztuki do zakupu Komisja zwraca uwagę czy:
  1. twórca/artysta pochodzi z Gdańska, mieszka lub posiada pracownię artystyczną w Gdańsku,
  2. twórca/artysta jest absolwentem gdańskiej uczelni artystycznej,
  3. dzieło dotyczy Gdańska, jego dzielnic lub mieszkańców,
  4. twórca/artysta  ma dokonania na rzecz Gdańska;
  5. twórca/artysta jest postacią znaczącą dla środowiska twórczego Gdańska;
  6. ze względu na wartości artystyczne zakup dzieła leży w interesie Miasta Gdańska;
  7. dzieło posiada walory kulturotwórcze odnoszące się do wartości, z którymi utożsamia się Gdańsk, w szczególności nawiązującymi do idei wolności, solidarności, równości i otwartości;
  8. dzieło posiada znaczenie dla założeń Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus

§ 8

 1. Komisja dokonuje oceny formalnej wniosków twórców/artystów lub osób, o których mowa w § 7 ust. 3.
 2. Komisja wybiera do zakupu zaoferowane dzieła biorąc pod uwagę walory artystyczne i wycenę dzieła oraz dorobek twórczy danego twórcy/artysty, przy uwzględnieniu kryteriów wyszczególnionych w § 7 niniejszego Regulaminu oraz zasadności rozszerzenia zbiorów Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Komisja zastrzega sobie prawo do oględzin dzieła w sytuacji, gdy nie będzie w stanie rozstrzygnąć o wytypowaniu dzieła do zakupu na podstawie złożonej dokumentacji. Taki wniosek zostanie rozpatrzony po dokonaniu oględzin, na kolejnym posiedzeniu Komisji.
 3. Komisja ma prawo zaproponować kwotę zakupu niższą niż kwota oferowana przez Wnioskodawcę. W szczególnych przypadkach Komisja może podjąć ustne negocjacje z Wnioskodawcą w celu uzyskania najkorzystniejszej ceny za oferowane dzieło.
 4. Wnioskodawcy, których dzieła sztuki zostały wytypowane do zakupu zostaną poinformowani wiadomością e-mail lub pisemnie o decyzji podjętej przez Prezydenta Miasta Gdańska.
 5. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie oferowanych dzieł sztuki, Wnioskodawca zobowiązuje się do podpisania w terminie 14 dni od ogłoszenia decyzji Prezydenta oświadczenia, w którym deklaruje zamiar sprzedaży dzieła sztuki za zaproponowaną przez Komisję cenę. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. Oświadczenie należy złożyć w sali Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-809 Gdańsk, z dopiskiem: „Oświadczenie - zakup dzieła sztuki. Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej. Liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 6. W przypadku podjęcia decyzji o zakupie oferowanych dzieł sztuki, z Wnioskodawcą zostaje podpisana odrębna umowa kupna-sprzedaży, w której Wnioskodawca przenosi na Gminę Miasta Gdańska autorskie prawa majątkowe do dzieła, które stanowią część składową całkowitej kwoty zakupu dzieła sztuki.
 7. W sytuacji, jeśli Wnioskodawca nie akceptuje zaproponowanej ceny za dzieło, odstępuje się od procedury zakupu. 

§ 9

Z przebiegu działań Komisji sporządza się protokół.

§10

 1. Komisja jest zespołem pracującym przy Prezydencie Miasta Gdańska.
 2. Decyzję ostateczną o zakupie podejmuje Prezydent Miasta Gdańska na wniosek Komisji na podstawie protokołu z posiedzenia Komisji.
 3. Prezydent Miasta Gdańska nie jest związany wnioskiem Komisji.
 4. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nie przysługuje odwołanie.

§ 11

Zakup dzieła zostanie dokonany na mocy umowy kupna-sprzedaży zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdańska a Wnioskodawcą z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do dzieła na wszystkich odrębnych polach eksploatacji, a w szczególności zgodnie z art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83):

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

4) w zakresie prawa do wykorzystania utworu, w tym do celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN ZAKUP DZIEŁ SZTUKI_GDAŃSKA KOLEKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ (123.13 KB)

WNIOSEK O ZAKUP DZIEŁA SZTUKI - załącznik nr 1 do Regulaminu (.pdf) (102.82 KB)

WNIOSEK O ZAKUP DZIEŁA SZTUKI - załącznik nr 1 do Regulaminu (.doc) (47 KB)

OŚWIADCZENIE - załącznik nr 2 do Regulaminu (18.56 KB)

UWAGA! Oświadczenie (4) do przedłożenia tylko po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.

OŚWIADCZENIE - załącznik nr 4 do Regulaminu - po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku (18.94 KB)

Szczegółowych informacji na temat zakupu dzieł sztuki udziela , Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, pokój 123, tel. (58) 323 65 15

 

PLEASE NOTE: The Application Form shall be completed in Polish language. The English version is only demonstrative.