PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Miasta Gdańska

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Miasta Gdańska:

 1. Zgodnie z § 10 ust.1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189) Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
 2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
  1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
  2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
 3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
 4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
 5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
  Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej następuje na wniosek i zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) na podstawie załącznika do ustawy, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

Opłatę należy uiścić na rachunek beneficjenta:
Gmina Miasta Gdańska-Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/13, 80-803 Gdańsk
na nr konta, który znajduje się na stronie internetowej: https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wykaz-kont-Urzedu-Miejskiego,a,28871

Dokument do pobrania

Rejestr Instytucji Kultury prowadzony przez Gminę Miasta Gdańska - stan na 7 listopada 2023 r (91.63 KB, pdf)

Lidia PodleśnaUrząd Miejski w GdańskuBiuro Prezydenta ds. KulturyReferat Polityki Kulturalnej
Lidia Podleśna - najnowsze