PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Laureaci Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Laureaci Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

1988 - Prof. dr inż. Edward Borowski za opracowanie teoretycznych podstaw projektowania chemoterapeutyków do leczenia infekcji grzybowych u chorych na AIDS oraz przeciwnowotworowych leków antrachinowych o zmniejszonej kardiotoksyczności

1989 - Prof. dr hab. Kazimierz Gęba za odkrycie i zbudowanie nieskończenie wymiarowej teorii kohomotopii

1990 - Prof. dr hab. med. Stefan Angielski za osiągnięcia badawcze w zakresie hormonalnej regulacji funkcji nerek

1991 - Prof. dr inż. Włodzimierz Prosnak za osiągnięcia badawcze w zakresie mechaniki numerycznej nt. ?Odwzorowanie konforemne obszarów wielospójnych i jego zastosowanie w mechanice płynów?

1992 - Prof. dr hab. Maciej Żylicz za osiągnięcia naukowe w dziedzinie biologii molekularnej nt.: ?Wyjaśnienie molekularnego mechanizmu działania białek szoku termicznego?

1993 - Prof. dr Edmund Cieślak za osiągnięcia naukowe w dziedzinie historii miasta Gdańska

1994 - Prof. dr hab. med. Olgierd Narkiewicz za badania dotyczące organizacji połączeń ośrodków podkomorowych z korą mózgu

1995 - Prof. dr hab. Karol Taylor za badania nad inicjacją replikacji DNA i regulacją tego procesu

1996 - Prof. dr hab. Zbigniew Ciesielski za prace z nieparametrycznej estymacji gęstości, teorii ruchów Browna i wymiaru fraktalnego

1997 - Prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt za opracowanie modeli obliczeniowych i programów komputerowych do analizy dynamicznej złożonych układów mechanicznych

1998 - Prof. dr hab. Mariusz Żydowo za cykl prac dotyczących izolacji enzymów metabolizmu nukleotydów z tkanek zwierząt i człowieka, odkrycia nieznanego wcześniej efektu regulowania aktywności tych enzymów oraz odkrycia molekularnych podstaw wywoływania doświadczalnej ogniskowej martwicy mięśnia serca

1999 - Prof. dr hab. Zbigniew Grzonka za badania nad zależnością między strukturą i aktywnością hormonów peptydowych i innych peptydów biologicznie czynnych

2000 - Prof. dr hab. Roman Kaliszan za zainicjowanie i rozwój kierunku badawczego chemii i farmacji: ilościowe zależności między strukturą chemiczną a retencją chromatograficzną (QSRR)

2001 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. Jacek Namieśnik za nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe
w zakresie analityki środowiskowej
2001 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Roman Wapiński za całokształt badań nad dziejami polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku

2002 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. inż. Michał Mrozowski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie teorii elektromagnetyzmu i elektrodynamiki obliczeniowej, a zwłaszcza za opracowanie metod automatycznego projektowania urządzeń dla telefonii komórkowej i systemów bezprzewodowego dostępu do Internetu
2002 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Edmund Kotarski za całokształt badań naukowych kultury i literatury dawnych epok ? średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia

2003 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn za badania nad regulacją ekspresji genów i replikacją DNA
2003 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Józef Bachórz za wybitne osiągnięcia w badaniach nad literaturą polską XIX wieku oraz zaangażowanie w rozwój humanistyki gdańskiej

2004 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. Bolesław Rutkowski za poznanie mechanizmów zaburzeń w gospodarce węglowodanowej i lipidowej towarzyszących przewlekłej niewydolności nerek
2004 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Bohdan Dziemidok za całokształt badań naukowych w dziedzinie filozofii w tematach: filozofia sztuki i estetyka, etyka i aksjologia oraz filozofia amerykańska XX wieku

2005 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. med. Janusz Limon za wybitny wkład w rozwój cytogenetycznych i molekularnych metod diagnozowania nowotworów złośliwych człowieka
2005 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski za całokształt dorobku naukowego w zakresie badań nad dziejami Pomorza, Kaszub i Gdańska

2006 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe w dziedzinie technologii multimedialnych
2006 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Jerzy Limon za działalność na rzecz przywrócenia Gdańskowi tradycji teatralnych i osiągnięcia w zakresie teatrologii

2007 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. Marcin Pliński za rozwinięcie unikatowych badań nad zmianami ekologicznymi w Bałtyku, ze szczególnym uwzględnieniem inwazji cyanobakterii
2007 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Małgorzata Książek - Czermińska za wybitne osiągnięcia w teorii literatury, a zwłaszcza prace o czasie, o trzech modelach autobiografii oraz o związkach literatury i sztuki

2008 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. inż. Ryszard Horodecki za wkład w stworzenie podstaw informatyki kwantowej, a w szczególności za wypracowanie metod detekcji kwantowego splątania oraz odkrycie fenomenu splątania związanego
2008 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Marek Latoszek za całokształt badań dotyczących ruchu społecznego "SOLIDARNOŚĆ" oraz problematyki regionalizmu i etniczności.

2009 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. Jacek Jassem za zastosowanie technik biologii molekularnej w klinice nowotworów złośliwych
2009 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Zdzisław Brodecki za stworzenie teorii zintegrowanego porządku prawnego.

2010 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. inż Janusz Rachoń za badania nad mechanizmami reakacji i nowymi metodami syntezy organicznej oraz opracowanie technologii leków przeciw osteoporozie
2010 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Jan Burnewicz za stworzenie szkoły ekonomicznych badań porównawczych
i podstaw ekonomii innowacji oraz za wkład w tworzenie programów rozwoju polskiego systemu transportowego

2011 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. Andrzej Szutowicz za wybitne osiągnięcia w badaniach nad patobiochemią i mechanizmami degeneracji neuronów cholinergicznych
2011 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Mirosław Szreder za za wybitny wkład w rozwój i wdrożenie nowoczesnych metod badań zagadnień społecznych

2012 - kategoria nauk ścisłych i przyrodniczych
Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski za wkład w poznanie budowy, zachowania i reaktywności układów chemicznych na gruncie termodynamiki i kinetyki
2012 - kategoria nauk humanistycznych
Prof. dr hab. Brunon Synak za osiągnięcia w dziedzinie gerontologii, socjologii choroby i socjologii wsi

2013 - kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych
Prof. dr hab. inż. Jerzy Mizeraczyk za pionierskie w skali światowej osiągnięcia w badaniach teoretycznych i doświadczalnych zjawiska elektrohydrodynamicznego w elektrofiltrach, reaktorach plazmy nietermicznej oraz pompach i aktuatorach elektrohydrodynamicznych
2013 - kategoria nauk humanistycznych i społecznych
Prof. dr hab. Stefan Chwin za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literaturoznawstwa oraz badań nad polską i europejską kulturą XIX i XX wieku

2014 - kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych
Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące poznania nowych mechanizmów wiążących zaburzenia oddechu podczas snu z chorobami układu krążenia
2014 - kategoria nauk humanistycznych i społecznych
Prof. dr hab. Mieczysław Nurek za wkład w poznanie historii powszechnej XX wieku, w szczególności polityki mocarstw wobec krajów mniejszych – w tym Polski

2015 - kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych
Prof. dr hab. Marek Żukowski za sformułowanie teoretycznych podstaw eksperymentalnej interferometrii wielofotonowej stanów splątanych i badanie konsekwencji zjawisk nieklasycznych dla naszego zrozumienia podstaw teorii kwantów oraz możliwości zastosowania tych zjawisk w kwantowej komunikacji
2015 - kategoria nauk humanistycznych i społecznych
dr hab. Danuta Popinigis, prof. AM w Gdańsku za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury muzycznej dawnego Gdańska, w szczególności dziejów i muzyki gdańskich carillonów historycznych

2016 - kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki za wybitne osiągnięcia naukowe, a w szczególności za opracowanie teoretyczne i wprowadzenie do praktyki pomiarowej nowej metody badawczej – Dynamicznej Elektrochemicznej Spektroskopii Impedancyjnej (DEIS)
2016 - kategoria nauk humanistycznych i społecznych
Prof. dr hab. Jerzy Zajadło za teorię trudnych przypadków w prawie

2017 - kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych
Prof. dr hab. Michał Woźniak za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące molekularnych mechanizmów sygnalizacyjnych stresu oksydacyjnego
2017 - kategoria nauk humanistycznych i społecznych
Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński za wybitne osiągnięcia w badaniach kultury Kaszub i Pomorza

 

2018 - kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych
Prof. dr hab. Piotr Stepnowski z awybitne osiągnięcia naukowe dotyczące analizy chemicznej i oceny negatywnych skutków pozostałości substancji farmaceutycznych oraz cieczy jonowych w środowisku
2018 - kategoria nauk humanistycznych i społecznych
Prof. dr hab. Piotr Dominiak za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie ekonomii sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenie w Gdańsku prężnego ośrodka badań ekonomicznych

2019 - kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych

prof. dr hab. Małgorzata Myśliwiec za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące diagnostyki oraz terapii komórkowej dzieci z cukrzycą typu 1 we wczesnej fazie choroby

2019 - kategoria nauk humanistycznych i społecznych

ks. bp  dr hab. Marcin Hintz, prof. ChAT, za wkład w zgłębianie myśli społeczno – politycznej protestantyzmu szczególnie związku pomiędzy eklezjologią a prawem kościelnym

2020 - kategoria nauk przyrodniczych i ścisłych

prof. dr. hab. inż. Jacek Tejchman, za wybitne osiągnięcia naukowe dotyczące modelowania uszkodzeń w materiałach inżynierskich w oparciu o metodę elementów dyskretnych i metodę elementów skończonych

2020- kategoria nauk humanistycznych i społecznych

prof. dr hab. Maria Mendel, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk społecznych, koncepcję pedagogiki miejsca i teorię miejsca wspólnego oraz wkład w rozwój badań nad przestrzeniami podmiotowości.