KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2022
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2022

KONKURS NA DZIAŁANIA KULTURALNE 2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza otwarty  Konkurs ofert na Działania Kulturalne 2022 na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego organizowanego w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”

Oferty konkursowe należy złożyć za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl wybierając nabór na odpowiednie zadanie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  23.12.2021 roku do godziny 16.00.

Konkurs na Działania Kulturalne 2022

Potwierdzenia złożenia oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 30.12.2021r.

Potwierdzenie złożenia oferty należy złożyć :

  • osobiście - Urząd Miejski w Gdańsku, Zespół Obsługi Mieszkańców nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12), ul. Partyzantów 74 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 1, ul. Wilanowska 2 Zespół Obsługi Mieszkańców nr 4

lub

  • przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku. W przypadku przesłania Potwierdzenia złożenia oferty za pośrednictwem operatora pocztowego,  o terminie złożenia  decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku

lub

  • korzystając z ePUAP, elek. Skrzynka podawcza: ePUAP /UMGDA/SkrytkaESP.

Potwierdzenie złożenia oferty powinno być czytelnie podpisane (w przypadku braku pieczątki - imieniem i nazwiskiem) przez właściwe osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

W przypadku podpisania przez pełnomocnika, do Potwierdzenia złożenia oferty powinno być dołączone potwierdzone za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo wraz z kopią poniesienia opłaty skarbowej.

W przypadku, kiedy organizacja wpisana jest do innego rejestru Oferent załącza do Potwierdzenia złożenia oferty potwierdzony za zgodność z oryginałem (na każdej stronie) wypis z tego rejestru wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej.

 Oferent może złożyć w niniejszym konkursie nie więcej niż 3 oferty. Złożenie więcej niż 3 ofert powoduje automatycznie odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Oferenta w niniejszym konkursie.

Do pobrania:

zarządzenie nr 1913 - działania ogłoszenie konkursu (6.72 MB)

załącznik szczegółowe warunki konkursu na działania kulturalne 2022 (251.95 KB)

załącznik nr 1 - wzór oferty Działania 2022 (169.95 KB)

załącznik nr 2 Karta oceny działania 2022 (190.09 KB)

załącznik nr 3 Karta oceny z opisem działania 2022 (200.69 KB)

Załącznik nr 4 - pytania pomocnicze (158.93 KB)