Informacja dotycząca I etapu konkursów grantowych na wydarzenia i działania 
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Informacja dotycząca I etapu konkursów grantowych na wydarzenia i działania 

Informacja dotycząca I etapu konkursów grantowych na wydarzenia i działania 
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wyniki I etapu konkursów na wydarzenia i działania kulturalne dla NGO

Zakończył się pierwszy etap oceny formalnej wniosków złożonych w dwóch otwartych konkursach Gdańska dla organizacji pozarządowych na wydarzenia i działania kulturalne. W puli na oba konkursy miasto przeznaczy 2,1 mln zł. Na portalu gdansk.pl opublikowana została lista beneficjentów, którzy pozytywnie przeszli etap oceny formalnej, i których wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu. Teraz rusza etap uzupełniania braków formalnych.

Etap uzupełniania braków formalnych, potrwa w dniach 18-20 stycznia i obejmuje:

 • Brakujące podpisy na Potwierdzeniu złożenia oferty w formie papierowej lub ePUAP.
 • Innych dokumentów wymaganych warunkami konkursu.
 • Uzupełnienia kopii umowy lub statutu spółki potwierdzonej za zgodność z oryginałem, jeżeli Oferent jest spółką prawa handlowego.

Konkurs na Wydarzenia Kulturalne 2022

Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne to 1 600 000 zł. Działania zaproponowane w ramach projektu powinny uatrakcyjniać ofertę kulturalną i turystyczną Gdańska. Zadeklarowana wysokość finansowego wkładu własnego i świadczeń od odbiorców zadania to co najmniej 10% finansowej wartości zgłaszanego projektu. Jedna organizacja mogła złożyć w konkursie maksymalnie 5 ofert.

 • Liczba złożonych ofert: 142
 • Liczba ofert poprawnie złożonych: 126
 • Liczba ofert wycofanych w trakcie konkursu przez oferentów: 2
 • Liczba ofert niespełniających wymogów formalnych: 8
 • Liczba ofert podlegających uzupełnieniu: 6
 • Wartość złożonych projektów: 13 751 157,33 zł
 • Wartość wnioskowanych dotacji: 7 561 272,80 zł


W ramach konkursu można było ubiegać się o dofinansowanie projektów, których celem będzie zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego i tożsamości gdańskiej, kaszubskiej, pomorskiej, mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych; zachowanie i rozwój idei wolności, solidarności i otwartości; upamiętnienie ważnych rocznic i wydarzeń oraz osób zasłużonych dla Gdańska i Pomorza.

Konkurs na Działania Kulturalne 2022

Budżet w konkursie na wydarzenia kulturalne to 500 000 zł. Zadeklarowana wysokość finansowego wkładu własnego i świadczeń od odbiorców zadania to minimum 1% jego finansowej wartości. Jedna organizacja mogła złożyć w tym konkursie nie więcej niż 3 oferty

 • Liczba złożonych ofert: 79
 • Liczba ofert poprawnie złożonych: 65
 • Liczba ofert wycofanych w trakcie konkursu przez oferentów: 3
 • Liczba ofert niespełniających wymogów formalnych: 5
 • Liczba ofert podlegających uzupełnieniu: 6
 • Wartość złożonych projektów: 2 982 333,30 zł
 • Wartość wnioskowanych dotacji: 2 406 233,40 zł

Działania artystyczne i kulturalne związane z tym grantem powinny prowadzić do współuczestnictwa w kulturze lokalnych i sąsiedzkich społeczności. Ważne, by podczas pisania projektów brać pod uwagę aktywizację mieszkańców, rozwijanie ich potencjału, zdolności, umiejętności i wiedzy. Ważne jest także przełamywanie barier utrudniających czy też wykluczających uczestników z życia kulturalnego miasta i poprawa dostępu mieszkańców do kultury.

Ostateczne wyniki w marcu 2022

Ostateczne wyniki oraz wysokość przyznanych dotacji poznamy w marcu br. Po ich ogłoszeniu Biuro Prezydenta ds. Kultury, które jest operatorem konkursów grantowych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przygotuje panel konsultacyjny dla organizacji pozarządowych. Szkolenie dedykowane będzie zagadnieniom związanym z umowami grantowymi oraz przygotowaniem odpowiednich załączników.

Szczególna sytuacja finansowa

W 2022 roku w budżecie Miasta Gdańska na konkursy grantowe zaplanowano następujące środki: Wydarzenia Kulturalne – 1 600 tyś. zł oraz Działania Kulturalne – 500 tyś. zł. Po pierwszej selekcji wniosków widać, iż sytuacja gospodarcza panująca obecnie w kraju m.in. utrzymujące się obostrzenia pandemiczne oraz rosnąca inflacja, znacznie przełożyły się na zwiększenie kosztów organizacji wydarzeń. Jednocześnie należy pamiętać, iż tegoroczny budżet Gdańska został pomniejszony o 270 mln zł w związku z wprowadzeniem programu „Polski Ład”.

Ograniczenia budżetowe gminy mają bezpośredni wpływ na wysokość środków przeznaczonych na upowszechnianie kultury w Gdańsku. W 2022 roku środków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury jest mniej, przy rosnących cenach materiałów i usług, efektem będzie zmniejszenie liczby projektów dofinansowywanych z budżetu miasta.

Na najbliższych miesiącach Miasto Gdańsk zaplanowało ogłoszenie kolejnych otwartych konkursów dla organizacji pozarządowych w zakresie kultury.