PORTAL MIASTA GDAŃSKA

GDAŃSKIE STYPENDIUM KULTURALNE FUNDUSZ TWÓRCZY

GDAŃSKIE STYPENDIUM KULTURALNE FUNDUSZ TWÓRCZY
Przyznaje się w celu wsparcia twórców i osób zajmujących się upowszechnianiem kultury na realizacją projektów o charakterze artystycznym i kulturalnym.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gdańskie Stypendium Kulturalne Fundusz Twórczy przyznawane jest pełnoletnim osobom mieszkającym i płacącym podatki w Gdańsku, które zajmują się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury. Artyści i twórcy mogą starać się o wsparcie miasta niezbędne do realizacji działań, w takich dziedzinach jak literatura, sztuki wizualne i wzornictwo, muzyka i sztuki dźwiękowe, taniec, teatr oraz upowszechnianie kultury.

Stypendium Twórcze jest celowe i przyznaje się na autorskie prace związane z procesem twórczym.

Stypendium nie jest przyznawane na działania organizacyjno-produkcyjne ani na pracę osób trzecich oraz nie obejmuje kosztów związanych z podróżą, opłatami administracyjnymi, zakupem nieruchomości czy dóbr trwałych.

Nabór odbywa się dwa razy w roku:

  • do 10 stycznia
  • do 10 maja

 

W złożonym poprzez formularz wniosku powinny znaleźć się jasne i przejrzyście opisane działania potwierdzające rozwój twórczy autora/autorów projektu.

Ważne, aby dokładnie określić dziedziny i techniki w jakich realizowane będzie przedsięwzięcie. Najwyżej oceniane będą projekty gwarantujące wysoki poziom artystyczny i wykraczające ponad dotychczasowe działania wnioskodawców.

Celem Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Twórczy, jest wsparcie finansowe pełnoletnich osób fizycznych zajmującym się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury, na realizację przedsięwzięć o charakterze twórczym, artystycznym, kulturalnym lub stanowiących autorską koncepcję. Przez projekt artystyczny i kulturalny rozumie się w szczególności prace twórcze zmierzające do powstania dzieła, wykonania, wydania utworu, zorganizowania wydarzenia artystycznego lub kulturalnego, o ile stanowi ono integralną część lub zwieńczenie pracy twórczej opisanej we wniosku.

Rezultatem Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Twórczy jest zrealizowanie projektów artystycznych i kulturalnych opisanych we wniosku danego Stypendysty i Stypendystki, a tym samym wzbogacenie oferty kulturalnej Gdańska.

 

WYNIKI:

Link do wyników - I edycja 2024

Link do wyników - II edycja 2024

 

 

Podstawa prawna:

UCHWAŁA Nr LXX/1786/23 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie ustanowienia Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Twórczy

Komisja Stypendialna:

ZARZĄDZENIE Nr 280/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Twórczy

 

BIP:

Procedury urzędowe w Biuletynie Informacji Publicznej: Gdańskie Stypendium Kulturalne Fundusz Twórczy