Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Gdańskie Otwarte Pracownie

A
A

GDAŃSKIE OTWARTE PRACOWNIE

Dzięki współpracy Biura Prezydenta ds. Kultury, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego oraz Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, program GDAŃSKIE OTWARTE PRACOWNIE  zainaugurowano 16-go października 2017.

 Powstanie programu zostało ujęte w Programie Operacyjnym – Kultura i Czas Wolny  GDAŃSK 2023 (IV.2.1.1.)

Jest to jedno z działań kluczowych dla zwiększenia atrakcyjności Gdańska jako miasta sprzyjającego rozwojowi kultury (IV.2), a także zwiększenia uczestnictwa w kulturze i aktywności kulturalnej mieszkańców Gdańska (IV.1).

Celem ma być zagospodarowanie miejsc na kulturalnej mapie miasta, do tej pory zaniedbanych poprzez tworzenie nowych miejsc zaangażowanych w działalność kulturalną lub otwartych na aktywność kulturalną.

Beneficjentami programu będą gdańscy artyści oraz lokalna społeczność.

Program ma stanowić wsparcie dla twórców, ale także stymulować współpracę i integrację różnych środowisk. Służy także budowaniu tożsamości dzielnicowej.

Program GDAŃSKIE OTWARTE PRACOWNIE kierowany jest do lokalnych artystów. Uczestniczyć w nim mogą zarówno twórcy profesjonalni – absolwenci uczelni artystycznych lub członkowie organizacji twórczych, jak i twórcy nieprofesjonalni.

Program umożliwia pozyskanie, na warunkach preferencyjnych, miejsca do prowadzenia działalności twórczej. Najemcy będą mogli korzystać ze specjalnych stawek czynszu pod warunkiem czasowego udostępniania swoich pracowni mieszkańcom.

W celach rozpowszechnienia informacji opublikowano folder reklamowy.

Lokale udostępnione w programie wyznaczane są przez Dyrektora GZNK.

Nadzór nad prawidłową realizacją umów sprawuje odpowiednie Biuro Obsługi Mieszkańców.

Nadzór nad terminowością wpłat sprawuje Dział Windykacji GZNK SZB.

KOMISJA KONKURSOWA

Komisja Konkursowa zawsze działa w składzie sześciu osób wyłonionych z przedstawicieli

wskazanych w w/w zarządzeniu, tj. :

- przedstawiciele Biura Prezydenta ds. Kultury Urzędu Miejskiego w Gdańsku – 2 osoby

- przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB – 2 osoby

- przedstawiciele Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku – 1 osoba

- przedstawiciele Akademii Muzycznej w Gdańsku – 1 osoba

KOSZTY NAJMU

Koszty najmu ustalono na poziomie

 - 10% wskazanej w ofercie stawki bazowej - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z wyłączeniem handlu

  - 30% wskazanej w ofercie stawki bazowej - dla osób prowadzących osobiście działalność twórczą lub artystyczną z możliwością handlu

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Oferenci powinni spełnić następujące warunki:

- działalność artystyczna lub twórcza musi być prowadzona w lokalu osobiście

- jeżeli planowana jest działalność niezarobkowa, to dochody z tej działalności, w całości  przeznaczane na działalność statutową

- przedstawić harmonogram czasowego udostępnienia pracowni dla publiczności

- uwzględnić w planie działania spójne z celami programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny Strategii Rozwoju Miasta Gdańska 2030

- oferent powinien być mieszkańcem Gdańska lub prowadzić działalność artystyczną w Gdańsku.

Oferent ma prawo dokonania wyboru prowadzonej działalności twórczej lub artystycznej, o ile Prezydent Miasta Gdańska nie wprowadzi ograniczeń w tym zakresie w zaproszeniu do składania ofert.

OFERTA

Pula wolnych lokali udostępnionych w ramach programu publikowana jest na stronie Gdańskich Nieruchomości www.gznk.pl w zakładce lokale użytkowe/Gdańskie Otwarte Pracownie.

Założenia programu przewidują:

- możliwość składania jednocześnie tylko jednej oferty na dany lokal

- możliwość składania jednocześnie kilku ofert na kilka lokali

Oferta powinna zawierać

- krótkie uzasadnienie złożenia oferty

- informacje o uprawianej dziedzinie sztuki

- opis prowadzonej działalności artystycznej we wskazanej lokalizacji

- harmonogram planowanych bezpłatnych działań skierowanych do publiczności, w tym czasowego otwarcie pracowni dla publiczności

- opis dorobku artystycznego wraz z dokumentacją

 Oferty składane są w formie pisemnej we wskazanym terminie na formularzu.

Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenia.

Wzór ofert, oświadczeń i wykaz niezbędnych dokumentów publikowane są na stronie GN.

Oferty na najem konkretnego lokalu należy składać w Dziale Nieruchomości GN.

WYBÓR OFERTY

Wyboru przyszłego najemcy dokonuje Prezydent Miasta Gdańska na podstawie złożonych ofert, kierując się opinią Komisji Konkursowej.

W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty spełniającej wymogi formalne Prezydent zwraca się o opinie do właściwej merytorycznie Komisji Rady Miasta Gdańska.

W przypadku złożenia więcej niż jedna ofert na dany lokal brane pod uwagę są:

- dorobek artystyczny i jego znaczenie dla kultury

- niskie dochody osiągane przez oferenta

- młody wiek oferenta.

 Wykaz przyszłych najemców wyłonionych w trybie bezprzetargowym podlega zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Gdańska i podaniu do publicznej wiadomości poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz siedzibie Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych SZB w okresie 7 dni.

Dane najemców obejmują imię i nazwisko.

UMOWA

Umowy najmu przygotowuje GZNK SZB zgodnie z zarządzeniem nr 1582/17.

Umowa o najem lokalu zawierana jest na czas oznaczony do 5 lat, z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.