PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Małe granty 2020

Małe granty 2020
Uznając celowość realizacji ww. zadania publicznego, na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1255, 1339, zm. Dz. U. z 2016 poz. 239) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz na stronie Internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi jej dotyczące.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Ogłoszenie o możliwości składania ofert w trybie 19a

Mały grant - oferta Fundacji Centrum Św, Jacka

Mały grant - oferta Fundacji Silva Rerum

Mały grant – oferta Fundacji Feed Your Head

Mały grant – oferta Stowarzyszenia Muzycy Pomorza

Mały grant - oferta Stowarzyszeni Liber Pro Arte

Mały grant – oferta: Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska

Mały grant – oferta: Klasztoru oo. Dominikanów w Gdańsku

Mały grant – oferta: Ochotniczej Straży Pożarnej Świbno