PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Biuro Prezydenta ds. Kultury
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu:bpk@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.
130

Dyrektor  - Barbara Frydrych

Sekretariat - Marta Garlak

58 323 6130
  Referat Instytucji Kultury  
132 Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Krzysztof Adamczyk 58 323 6551
 

Nadzór nad miejskimi instytucjami kultury

Zezwolenia na działalność handlową i pomniki

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury

 

155

Aleksandra Przybytniak

Joanna Grabowska

58 323 6516

58 323 6515

156

Ewa Michalska

Lucyna Karwowska-Pietkiewicz

58 323 6156

58 526 8080

  Referat ds. Mecenatu Kultury
 
124 Kierownik Referatu - Ewa Adamska 58 323 61 24
  Mecenat Kulturalny Miasta Gdańska. Nagrody i stypendia. Zakup wydawnictw. Realizacja imprez z zakresu kultury. 


124

Marta Kąkel

Pamela Granatowski

58 323 6556

58 323 6048

  Referat ds. Społecznych Projektów Kulturalnych  
154 Kierownik Referatu - Dorota Raczkowska 58 323 6168
 

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działania z zakresu kultury, w tym z:

organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i związkami twórczymi, radami dzielnic

 

 

154

Elżbieta Czekaj

Karolina Stokowska

58 323 6154

58 323 6171

 

Samodzielne stanowisko ds. marki kulturalnej Gdańska

 

119

Aleksandra Radzicka-Baszuro

58 323 6123

 

Prowadzenie działań wzmacniających kulturalną markę Miasta i gdańską ofertę kulturalną.

Popularyzacja oferty kulturalnej Gdańska z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, szlaków zwiedzania.

 
 

Samodzielne stanowisko ds. projektów literackich

 
119

Hanna Łozowska

58 323 6119
119

Prowadzenie spraw związanych z realizacją stypendium literackiego.

Inicjowanie oraz realizowanie projektów literackich, w tym konkursów o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów.

58 323 6119
 

Zespół ds. Budżetu i Analiz

 

123

Lidia Podleśna

Anita Brzoskowska

Ewelina Butrym

58 323 61 76

58 323 65 17

58 526 8128