PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Biuro Prezydenta ds. Kultury

Biuro Prezydenta ds. Kultury
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Adres: Nowe Ogrody 8/12

Poczta elektroniczna sekretariatu:bpk@gdansk.gda.pl

Nr pokoju Rodzaj  załatwianych  spraw     /   Użytkownik Nr tel.
130

Dyrektor  - Barbara Frydrych

Sekretariat - Marta Garlak

58 323 6130
132 Z-ca Dyrektora - Krzysztof Adamczyk 58 323 6551
  Referat Instytucji Kultury  
132 Z-ca Dyrektora, Kierownik Referatu - Krzysztof Adamczyk 58 323 6551

156

Nadzór nad miejskimi instytucjami kultury

Zezwolenia na działalność handlową i pomniki

Otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury

58 323 6516

58 323 6156

  Referat ds. Mecenatu Kultury
 
124 Kierownik Referatu - Ewa Adamska 58 323 61 24
123 Mecenat Kulturalny Miasta Gdańska. Nagrody i stypendia. Zakup wydawnictw. Realizacja imprez z zakresu kultury.  58 323 6556

58 323 6123
  Referat ds. Społecznych Projektów Kulturalnych  
154 Kierownik Referatu - Dorota Raczkowska 58 323 6168
154

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Miasto dotacji w ramach realizacji zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Współpraca z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działania z zakresu kultury, w tym z:

organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami i związkami twórczymi, radami dzielnic

58 323 6154

58 323 6171

119

Samodzielne stanowisko ds. marki kulturalnej Gdańska

Prowadzenie działań wzmacniających kulturalną markę Miasta i gdańską ofertę kulturalną.

Popularyzacja oferty kulturalnej Gdańska z uwzględnieniem strategicznych obszarów kultury, produktów flagowych, gdańskich instytucji kultury szlaków kulturowych, obiektów dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych, szlaków zwiedzania.

58 323 6119
119

Samodzielne stanowisko ds. projektów literackich

Prowadzenie spraw związanych z realizacją stypendium literackiego.

Inicjowanie oraz realizowanie projektów literackich, w tym konkursów o charakterze lokalnym, krajowym i międzynarodowym angażujących do współpracy jednostki z różnych sektorów.

58 323 6119
155

Samodzielne stanowiska pracy ds. budżetu i współpracy

58 323 61 76

58 323 65 17