Zrównoważone użytkowanie gruntów miejskich – lekcje z miast europejskich (wykład prof. Cotellego)
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zrównoważone użytkowanie gruntów miejskich – lekcje z miast europejskich (wykład prof. Cotellego)

Zrównoważone użytkowanie gruntów miejskich – lekcje z miast europejskich (wykład prof. Cotellego)
WYKŁADY OTWARTE
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Cotella Plansza tytułowa 5

Serdecznie zapraszamy na wykład profesora Giancarlo Cotellego:

Sustainable urban land use – lessons form European cities

środa 8 czerwca 2022 r. | g. 9:30
Politechnika Gdańska | sala konferencyjna Budynku Hydromechaniki
(zobacz usytuowanie budynku na mapie).

Coraz powszechniejsza świadomość wagi faktu, że ziemia stanowi ograniczony zasób doprowadziła do przyjęcia i wdrożenia w europejskich miastach i regionach wielu działań zmierzających do bardziej zrównoważonego wykorzystania przestrzeni. Podczas wykładu zaprezentowane zostaną przykłady tych praktyk, w tym na bazie zebranych w ramach europejskiego projektu badawczego ESPON SUPER. W jego ramach zebrano niezwykle szeroką bazę projektów referencyjnych, obejmującą 235 przykładów zrównoważonych interwencji urbanizacyjnych zebranych z całej Europy. Prezentując przykłady wybranych interwencji oraz analizę całego ich zbioru, w wykładzie przedstawione zostaną zarówno ich zakres, cele, jak i rodzaje instrumentów wykorzystywanych podczas ich realizacji. Celem wykładu jest krytyczna analiza bogatego zestawu praktyk zebranych w ramach projektu oraz dostarczenie wskazówek dla decydentów, pomocnych w promowaniu bardziej zrównoważonych rozwiązań przestrzennych. W tym zakresie zaproponowany zostanie szereg zaleceń i przestróg, mając także na względzie iż nie istnieją „jedynie właściwe instrumenty” lub „jedynie właściwe cele”, które mogłyby okazać się skuteczne dla wszystkich europejskich miast i regionów.

Wystąpienie odbędzie się w języku angielskim, a w późniejszym czasie udostępnione zostanie jego nagranie. Po wykładzie zapraszamy do dyskusji z profesorem Cotellim.

Wykład jest współorganizowany przez Architekta Miasta Gdańska i Politechnikę Gdańską w ramach programu Visting Professors. 


 

IMG_0067

Prof. Dr. Giancarlo Cotella

jest profesorem nadzwyczajnym (M.Arch., Ph.D.) na Międzyuczelnianym Wydziale Studiów i Planowania Regionalnego i Miejskiego (DIST) Politechniki w Turynie. Jego badania koncentrują się głównie na europejskim zarządzaniu terytorialnym, w szczególności na wzajemnym oddziaływaniu zachodzącym między europejskim planowaniem przestrzennym a systemami zarządzania i planowania przestrzennego charakteryzującymi poszczególne państwa członkowskie. W ostatnich latach rozszerzył zakres swoich studiów porównawczych na kraje pozaeuropejskie, takie jak Japonia, Stany Zjednoczone i wybrane kraje Ameryki Łacińskiej. Jednocześnie skoncentrował się na konkretnych aspektach, takich jak zarządzanie metropolitalne, zrównoważona urbanizacja i faktyczne mechanizmy przyjęte w różnych krajach dla zapewnienia praw do rozwoju i użytkowania gruntów.

Wykładał i prowadził badania jako naukowiec wizytujący w wielu instytucjach w Europie i poza nią oraz brał czynny udział w wielu międzynarodowych projektach badawczych, wśród których warto wymienić: ESPON 2.3.1 ESDP, ESPON 2.3.2 Governance, LisGo, ESPON FOCI, ESPON Smart-IST, ESPON TANGO, 7PR Mlesecure-2050, ESPON ReSSI, ESPON URRUC, ESPON COMPASS, ESPON SUPER, ESPON METRO oraz niedawno nagrodzony Horizon Europe GreenFORCE.

Jest autorem licznych artykułów publikowanych w różnych międzynarodowych czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz jest aktywnie zaangażowany w Stowarzyszenie Europejskich Szkół Planowania, gdzie koordynuje grupę tematyczną ds. przestrzeni transgranicznych, dyfuzji polityki, kultur planowania.