PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nasze działania

Nasze działania
Celem naszych działań jest dbanie o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w Gdańsku, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni oraz prowadzenia dialogu z kluczowymi interesariuszami planowanych przekształceń.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Zadania Biura Architekta Miasta

Pion Architekta Miasta 

 • poszukiwanie i tworzenie innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi w postaci dokumentów strategicznych oraz kierunkowych w dziedzinie przestrzennej, w tym programów, polityk i modeli Miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach niezbędnych w procesie rozwoju urbanistyczno-architektonicznym Miasta;
 • prowadzenie analiz urbanistyczno-architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji Miasta, prowadzenie procesów konsultacyjnych w tym zakresie;
 • wydawanie opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby Prezydenta, wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta oraz opiniowanie proponowanych rozwiązań, specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektowanych inwestycji miejskich oraz inwestycji planowanych lub realizowanych przez inwestorów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego;
 • wyznaczanie warunków, ram i wytycznych dla realizacji przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia harmonijnego rozwoju architektury przestrzeni miejskiej;
  inicjowanie dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej;
 • współpraca z Radą Gdańskich Inwestorów oraz innymi organizacjami zrzeszającymi projektantów i inwestorów w zakresie kreowania najbardziej efektywnych rozwiązań odnoszących się do kwestii kształtowania przestrzeni;
  opiniowanie dokumentów strategicznych i planistycznych na potrzeby władz miasta i poszczególnych wydziałów oraz jednostek organizacyjnych Miasta, prowadzenie procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych z udziałem społeczności lokalnych na potrzeby procesów planowania rozwoju Miasta i poszczególnych obszarów;
 • zgłaszanie wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w przypadku zidentyfikowania takich potrzeb;
 • opiniowanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz pozwoleń na budowę dla wybranych projektów o istotnym znaczeniu dla Miasta wskazanych przez Prezydenta lub Zastępcę Prezydenta, w tym udział w negocjacjach z inwestorami;
 • proponowanie i opiniowanie rozwiązań na rzecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni miejskich;
 • udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 • inicjowanie i organizacja konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych organizowanych i współorganizowanych przez Miasto;
 • udział w debatach, konferencjach, seminariach i warsztatach branżowych związanych z planowaniem przestrzennym, projektowaniem architektonicznym i ochroną zabytków, w tym organizacja i współorganizacja tych wydarzeń;

Pion Miejskiego Konserwatora Zabytków 

 • prowadzenie procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach zabytkowych oraz ich rozliczanie;
  opiniowanie projektów (dokumentacji) i programów, w zakresie ochrony zabytków, opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta;
 • przygotowywanie specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta przy zabytkach stanowiących własność Miasta oraz wsparcie merytoryczne przy pracach konserwatorskich i robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach stanowiących własność Miasta;
 • współpraca przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych;
 • przygotowanie i prowadzenie działań edukacyjnych i popularyzatorskich (w tym publikacji) związanych z tematyką kształtowania przestrzeni, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego Gdańska;
 • prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Miasta;
 • prowadzenie listy dóbr kultury współczesnej;
 • zlecanie prowadzenia prac badawczych i dokumentacyjnych ujętych w budżecie Biura oraz sprawowanie nad nimi nadzoru merytorycznego;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta przy monitorowaniu stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta;
 • sporządzanie gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji;
 • przyjmowanie zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i niezwłoczne przekazanie przyjętego zawiadomienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
 • wydawanie legitymacji i zaświadczeń o pełnieniu funkcji społecznego opiekuna zabytków;
 • wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad zabytkami;
 • pozyskiwanie i gromadzenie dokumentacji i materiałów archiwalnych oraz innych materiałów źródłowych na potrzeby opiniowania i współtworzenia rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i ochrony zabytków oraz ich popularyzacji;
 • udział w przygotowaniu i realizacji krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczych i rozwojowych związanych z kształtowaniem przestrzeni i ochrony zabytków.