Nasze działania
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Nasze działania

Nasze działania
Celem naszych działań jest dbanie o wysoką jakość rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych w Gdańsku, poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształtowania przestrzeni oraz prowadzenia dialogu z kluczowymi interesariuszami planowanych przekształceń.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl


Zespół Biura Architekta Miasta zajmuje się:

 • poszukiwaniem i tworzeniem innowacyjnych rozwiązań oraz narzędzi w postaci dokumentów strategicznych oraz kierunkowych w dziedzinie przestrzennej, w tym programów, polityk i modeli Miasta, opartych na konsultacjach społecznych i dobrych praktykach niezbędnych w procesie rozwoju urbanistyczno-architektonicznym Miasta;
 • prowadzeniem analiz urbanistyczno-architektonicznych na potrzeby wybranych inwestycji
  Miasta, prowadzenie konsultacji społecznych w tym zakresie;
 • wydawaniem opinii architektonicznych i urbanistycznych na potrzeby Prezydenta, wydziałów i jednostek organizacyjnych Miasta, oraz opiniowaniem proponowanych rozwiązań,
  specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla projektowanych inwestycji miejskich oraz
  inwestycji planowanych lub realizowanych przez inwestorów prywatnych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, w tym:
  • uwarunkowań urbanistycznych do przetargu,
  • opiniowania dzierżaw, kwartałów dla wspólnot mieszkaniowych,
  • opiniowania terenów przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym lub jako
   tereny dodatkowe;
 • wyznaczaniem warunków, ram i wytycznych dla realizacji przedsięwzięć zmierzających
  do zapewnienia harmonijnego rozwoju architektury przestrzeni miejskiej;
 • inicjowaniem dialogu i poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla obszarów konfliktowych/strategicznych w zakresie zagospodarowania przestrzeni miejskiej;
 • podejmowaniem działań związanych z promocją i edukacją, a w szczególności wdrażanie
  dobrych praktyk w zakresie rozwoju Miasta oraz współpraca z Radą Gdańskich Inwestorów;
 • zgłaszaniem wniosków i uwag, opiniowanie projektów, udział w spotkaniach roboczych, w
  tym konsultacyjno-informacyjnych z mieszkańcami dotyczących m.in.: sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • zgłaszaniem wniosków o sporządzenie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego w przypadku zidentyfikowania takich potrzeb;
 • opiniowaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenów oraz pozwoleń na budowę
  dla wybranych projektów o istotnym znaczeniu dla Miasta wskazanych przez Prezydenta
  lub Zastępcę Prezydenta, w tym udział w negocjacjach z inwestorami;
 • proponowaniem i opiniowaniem rozwiązań na rzecz poprawy estetyki obiektów i przestrzeni
  miejskich;
 • udziałem w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej;
 • inicjowaniem i organizacją konkursów architektonicznych i urbanistyczno-architektonicznych organizowanych przez Miasto;
 • udziałem w debatach, konferencjach branżowych związanych z planowaniem przestrzennym i architektonicznym w Mieście;
 • prowadzeniem procedury związanej z udzielaniem dotacji celowych na prace przy obiektach
  zabytkowych oraz ich rozliczanie;
 • opiniowaniem projektów (dokumentacji) i programów, w zakresie ochrony zabytków, opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne Miasta;
 • przygotowywaniem specjalistycznych opinii w zakresie ochrony zabytków w trakcie postępowań administracyjnych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu i jednostki
  organizacyjne Miasta przy zabytkach stanowiących własność Miasta oraz nadzorowanie
  prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach stanowiących własność Miasta;
 • współpracą przy prowadzeniu spraw związanych z tworzeniem parków kulturowych;
 • zapewnieniem warunków popularyzowania i upowszechniania wiedzy o zabytkach, ich znaczeniu dla historii i kultury, w tym prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie dziedzictwa kulturowego Gdańska;
 • prowadzeniem gminnej ewidencji zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Miasta;
 • prowadzeniem listy dóbr kultury współczesnej;
 • zlecaniem prowadzenia prac badawczych i dokumentacyjnych ujętych w budżecie Biura
  oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru merytorycznego;
 • monitorowaniem stanu zachowania zabytków będących własnością Miasta;
 • sporządzaniem gminnego programu opieki nad zabytkami oraz sprawozdań z jego realizacji;
 • przyjmowaniem zawiadomień o ujawnieniu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem i niezwłoczne przekazanie przyjętego zawiadomienia Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków;
 • wydawaniem legitymacji i zaświadczeń o pełnieniu funkcji społecznego opiekuna zabytków;
 • wykonywaniem zadań związanych z nadzorem nad fundacjami realizującymi zadania z zakresu opieki nad zabytkami.