Ujeścisko. Dyskusja publiczna na temat projektu planu

W czwartek 7 grudnia odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej. Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w dyskusji o godz. 17:00 do swojej siedziby przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro).

Ujeścisko. Dyskusja publiczna na temat projektu planu
A
A
data publikacji: 04 grudnia 2017 r.

Przez obszar objęty projektem planu Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej  przebiega chodnik oraz schody terenowe. Infrastruktura ta znajduje się w złym stanie technicznym, jest pozbawiona oświetlenia oraz podjazdów dla wózków. Ciąg pieszy jest zlokalizowany na terenie prywatnym, w związku z czym nie może zostać wyremontowany, rozbudowany ani eksploatowany przez służby miejskie. Projekt planu został sporządzony w celu umożliwienia realizacji połączenia pomiędzy osiedlami, dostępnego również dla osób poruszających się z wózkami dziecięcymi i wyposażonego w odpowiednie oświetlenie. W tym celu konieczne jest przejęcie terenu przez Miasto. Aby było to możliwe, niezbędna jest zmiana obowiązującego planu miejscowego.

Przestrzeń publiczna z urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi
W sporządzonym projekcie wyznaczono teren o funkcji publicznej, dzięki czemu można określić granice działki niezbędnej pod realizację nowego ciągu stanowiącego najdogodniejsze połączenie dwóch osiedli oraz dojście do kościoła pw. Św. Ojca Pio. W zachodniej części ustalono ciąg pieszo-rowerowy stanowiący fragment ważnego połączenia pomiędzy zbiornikiem przy ulicy Jeleniogórskiej oraz zbiornikami przy skrzyżowaniu ulic Przemyskiej i Białostockiej. Na terenach prywatnych poza wydzielonym ciągiem zostało utrzymane dotychczasowe przeznaczenie mieszkaniowe, jednak ze względów kompozycyjnych wprowadzono pewne ograniczenia możliwości zabudowy. W zachodniej części obszaru, na terenie gminnym, w miejscu krzyżowania się ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zmieniono przeznaczenie terenu mieszkaniowego na miejską zieleń urządzoną ogólnodostępną. Zaplanowano tam lokalną przestrzeń publiczną z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, z oświetleniem i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi. W planie ustalono korytarz widokowy wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego, zakazując wprowadzania wysokich elementów przesłaniających widok na kościół (w tym wysokich drzew). Po obu stronach ciągu wprowadzono nakaz kształtowania bogatej zieleni wielopiętrowej stanowiącej bufor od zabudowy mieszkaniowej. W celu zachowania szerokiego otwarcia widokowego północny fragment terenu mieszkaniowego wyłączono spod zabudowy. Ponadto w projekcie planu wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania terenu, a zachodni fragment jaru przeznaczono pod zieleń urządzoną i zieleń do utrzymania lub wprowadzenia.

Wyłożenie planu do 29 grudnia
Projekt planu wraz z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz prognozą oddziaływania na środowisko od 29 listopada do 29 grudnia 2017 r. jest udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/ujescisko-ciag-pieszy-w-rejonie-ulicy-wadowickiej oraz na bip.brg.gda.pl.

Czas na zgłaszanie uwag – do 12 stycznia 2018 roku
Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin wnoszenia uwag mija 12 stycznia 2018 r.
Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.
Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

Rozpatrzenie uwag w ciągu 21 dni
Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora