Dyskusja publiczna na temat planu na granicy Jasień i Brętowo

W środę 4 października odbędzie się dyskusja publiczna na temat projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kiełpinek, Jasień – strefa buforowa lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w dyskusji o godz. 17:00 do swojej siedziby przy ul. Wały Piastowskie 24 (IV piętro).

Dyskusja publiczna na temat planu na granicy Jasień i Brętowo
A
A
data publikacji: 03 października 2017 r.

Obszar objęty projektem planu jest zlokalizowany na granicy dzielnic Jasień i Brętowo. Obecnie pozostaje niezagospodarowany, z wyjątkiem zbiornika retencyjnego Jasień. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjno-sportowej w bezpośrednim sąsiedztwie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (TPK), co stanowi wynik prac nad szeroko konsultowaną społecznie „Koncepcją zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów w granicach Miasta Gdańska”. W 2016 r. Gmina Miasta Gdańska, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku oraz Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku podpisały porozumienie w sprawie wdrożenia tej koncepcji. Celem jest realizacja strefy buforowej oddzielającej ekosystem przyrodniczy od obszaru zurbanizowanego. Piętnaście rekreacyjno-sportowych lokalizacji w rejonie wejść do lasów TPK ma przyczynić się do zahamowania eksploracji turystycznej. Strategiczne znaczenie mają dwa wejścia; w tym „Dawny poligon wojskowy” objęty granicami projektu planu. Wyżej wymieniona koncepcja wskazała dla tego terenu konieczność zmiany planu miejscowego w celu ustalenia publicznie dostępnej zieleni urządzonej.

W projekcie planu ponadto zweryfikowano zasady zabudowy i zagospodarowania oraz ustalono lokalne powiązania z osiedlami mieszkaniowymi oraz przystankami Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) a lasami TPK. W projekcie planu określono przeznaczenie usługowe z zielenią towarzyszącą. W porównaniu z planem obowiązującym przybliżono ewentualne nowe budynki do linii PKM. Zarówno od strony lasów TPK, jak i od strony trasy kolejowej, zostały ustalone elewacje eksponowane, dla których wprowadzono zapisy odnośnie atrakcyjniejszego ich wykończenia. Zabudowę ograniczono do wysokości 9 m i maksymalnie dwóch kondygnacji naziemnych. Nowe zagospodarowanie pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału przewozowego linii PKM. W projekcie zostały wskazane obowiązkowe ciągi piesze i pieszo-rowerowe o ustalonej bądź zalecanej lokalizacji. Jednocześnie wprowadzono różnego rodzaju formy ochrony istniejącej zieleni oraz naturalnego ukształtowania. W planie ustalono wysoki (70-90%) procent powierzchni biologicznie czynnej oraz określono wymóg zastosowania nawierzchni przepuszczalnej lub półprzepuszczalnej do utwardzenia ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.

Wyłożenie planu do 31 października

Projekt planu oraz prognoza oddziaływania na środowisko wraz z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie są udostępnione do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska do 31 października. Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00. Informacje dotyczące projektu planu są również dostępne na stronie http://www.brg.gda.pl/plany/plan/jasien-strefa-buforowa-lasow-tpk oraz na bip.brg.gda.pl.

Zgłaszanie uwag – do 14 listopada

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy złożyć je na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin mija 14 listopada 2017 r.

Uwagi dotyczące projektu planu należy kierować na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl. Uwagi dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy brg@brg.gda.pl.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl.

Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora
Monika Domachowska (0)
Biuro Rozwoju Gdańska
więcej tekstów autora