Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

A
A

Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska w części dotyczącej rejonu ulicy prof. Witolda Andruszkiewicza, dla obszaru plaży i wydm o powierzchni ok. 10,0 ha oraz terenu leśnego pomiędzy Pomorskim Centrum Logistycznym a Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym (DCT) o powierzchni ok. 39,4 ha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu  od 1 kwietnia 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbyła 11 kwietnia 2019 roku o godzinie 17.00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Uwagi można było składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska  do dnia 21 maja 2019 r.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostały bez rozpatrzenia.