Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Projektanci BRG rozmawiają o kierunkach rozwoju miasta

Biuro Rozwoju Gdańska, realizując kolejny etap harmonogramu prac nad projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, organizuje cykl spotkań skierowanych do Radnych Miejskich, Rad Dzielnic i ekspertów. Po raz pierwszy projekt jest tak szeroko konsultowany społecznie.

A
A

Spotkania będą przeprowadzone w dwóch formułach - warsztaty i seminarium.  Zorganizowano je tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i wiedzę uczestników. W czasie trzygodzinnych warsztatów, ponad połowa czasu przeznaczona będzie na pracę w zespołach oraz dyskusję. Wykorzystane zostaną również, opracowane przez projektantów Biura Rozwoju Gdańska, nowe „narzędzia partycypacyjne” umożliwiające szybką i łatwą percepcję zagadnień urbanistycznych  np. zieleni w mieście, widoków, elementów tożsamości miasta itp.  Z kolei w czasie dwugodzinnych seminarium, uczestnicy dyskutować  będą w oparciu o przedstawiony materiał  przygotowany przez projektantów. Aby jak najdokładniej przedyskutować koncepcję kierunków nowego Studium, całość podzielono na cztery grupy tematyczne. Zarówno warsztaty, jak i seminaria odbędą się w BRG (w Sali Akwen) przy ul. Wały Piastowskie 24.

„Woda i zieleń” –  13 października 2016 roku o godzinie 16:45.  Celem warsztatów jest rozmowa o Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – istotnym elemencie struktury przestrzennej naszego miasta, wpływającym na jakość życia mieszkańców.

„Funkcje miasta” – 20 października 2016 roku o godzinie 17:00. Podczas seminarium poruszone będą następujące zagadnienia: demografia gdańska, rozmieszczenie terenów o funkcjach miejskich (takich jak mieszkalnictwo, usługi, produkcja, itp.) oraz biegunach rozwoju (port, lotnisko, Centralne Pasmo Usługowe). 

„Krajobraz i tożsamość” – 27 października 2016 roku o godzinie 16:45. Celem warsztatów będzie rozmowa o krajobrazie i tożsamości Gdańska w powiązaniu z przestrzenią publiczną. W czasie prac w grupach, uczestnicy będą m.in. weryfikować lokalne ogólnodostępne punkty widokowe oraz identyfikować dobra kultury współczesnej.

„Mobilność” – 8 listopada 2016 roku o godzinie 17:00. Na seminarium omówione zostaną m.in. zachowania transportowe mieszkańców Gdańska, kierunki rozwoju układu transportowego i ulice miejskie.

Znaczna część dokumentu już gotowa

Prawie dwa lata – tyle Biuro Rozwoju Gdańska pracuje nad najważniejszym dokumentem planistycznym dla naszego miasta, a to jeszcze nie koniec. Do tej pory opracowano i omówiono jego znaczną cześć – uwarunkowania i założenia (więcej informacji na naszej stronie). Jest to istotna część dokumentu, dotycząca identyfikacji i oceny stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego. Jego publiczna prezentacja zakończyła się 30 czerwca br. Wpłynęło wówczas 245 pism z ponad tysiącem wniosków dotyczących w głównej mierze transportu, różnych funkcji (np. mieszkaniowej), zieleni i wody oraz przestrzeni publicznych. Teraz czas na kierunki – czyli określenie zmian w przeznaczeniu poszczególnych fragmentów miasta, ogólne zasady kształtowania zabudowy, kierunki ochrony zabytków i środowiska przyrodniczego, kierunki poprawy warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia, zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia czy potrzeb i możliwości rozwoju gminy, które podlegają dalszemu uszczegółowieniu w planach miejscowych.