Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Nauka i szkolnictwo – ważny temat w przestrzeni Gdańska

Biuro Rozwoju Gdańska, w ramach prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zorganizowało 23 marca 2016 roku spotkanie eksperckie dotyczące nauki i szkolnictwa w polityce przestrzennej Gdańska.

A
A

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych każdego miasta, określającym gdzie można realizować nowe inwestycje czy miejsca pracy oraz w jaki sposób będą skomunikowane. Prace nad nowym Studium dla Gdańska rozpoczęły się z początkiem 2015 roku. W efekcie będzie to już trzeci taki dokument, jednak pierwszy raz przygotowywany z bardzo szerokim udziałem mieszkańców Gdańska. Warto zaznaczyć, że od samego początku prac, odbyło się już w sumie kilkadziesiąt spotkań, debat, warsztatów i seminariów m.in. z mieszkańcami, Radami Dzielnic i wieloma ekspertami z różnych dziedzin wiedzy (wcześniej prowadzono kampanię informacyjną na szeroką skalę). To jednak nie koniec konsultacji, tylko w tym tygodniu Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało trzy spotkania eksperckie. Pierwsze z nich, które odbyło się 21 marca, dotyczyło możliwości rozwojowych funkcji przemysłowej, portowej i logistycznej na terenie Gdańska, drugie, zorganizowane 23 marca,  nauki i szkolnictwa wyższego, z kolei na trzecim, czwartkowym spotkaniu, omawiany będzie transport.  W efekcie wszystkich działań partycypacyjnych, wypracowany zostanie projekt założeń nowego Studium, który w ciągu kilku miesięcy zostanie przedstawiony mieszkańcom.

 

Otwarte tereny uczelni

Na spotkanie zaproszono m.in. Radę Studium, Rektorów i przedstawicieli szkół wyższych, Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, Komisję Edukacji, Instytuty branżowe i Gdański Park Naukowo-Technologiczny.  W ramach omawianego tematu przedstawiono uwarunkowania i założenia oraz przedyskutowano zasadność utrzymania i ewentualnego zwiększenia rezerw  terenowych na cele nauki i szkolnictwa wyższego.

 

Profesor Politechniki Gdańskiej, Tomasz Parteka, poruszył na spotkaniu bardzo ważny temat – przenikania się funkcji miejskich z kampusem oraz integracji nauki z biznesem. Nie można również zapomnieć o terenach rekreacyjnych, które powinny stanowić uzupełnienie funkcji wiodących. Zaznaczył jednocześnie, że miasto powinno przeznaczyć na takie cele ogródki działkowe w okolicach terenów uczelni.  Poruszył również kwestię problemów parkingowych wokół Akademii Medycznej i Politechniki Gdańskiej. Podkreślił, że warto by było rozważyć budowę parkingów podziemnych czy realizację parkingów rowerowych w sąsiedztwie terenów uczelnianych. Podobnego zdania jest profesor Lucyna Nyka z Politechniki Gdańskiej, która nakreśliła potrzebę integracji terenowej, by propagować współpracę międzywydziałową
i międzyuczelnianą.


Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z wizją i planami rozbudowy  Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i AFW-u w związku z rozwojem terenów uczelnianych i otwieraniem ich dla mieszkańców jako atrakcyjnej przestrzeni. Wszystkie głosy przełożą się na ostateczne sformułowanie założeń do nowego Studium.