Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Jak stymulować rozwój gospodarczy Gdańska? Piąte warsztaty eksperckie w ramach SUiKZ

W piątek odbyły się ostatnie piąte warsztaty eksperckie dot. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. Tematem przewodnim warsztatów było JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ GOSPODARCZY GDAŃSKA?

A
A

Do grona panelistów zaproszono: Przemysława Kluza,  dr hab. Iwonę Sagan, Piotra Soykę,  prof. Piotra Dominiaka i  dr inż.arch. Karolinę Krośnicką. Gościem warsztatów był prezydent Paweł Adamowicz.

Podczas dyskusji eksperci próbowali odnieść się do następujących zagadnień:

  1. Określenie związku między dostępnością drogową terenów inwestycyjnych, a rozwojem gospodarki miasta. Czy może następować rozwój ekonomiczny miasta bez rozwoju połączeń wewnętrznych, w tym międzydzielnicowych (nie chodzi tu o ulice bezpośrednio obsługujące tereny inwestycyjne)?
  2. Określenie kierunków przekształceń funkcjonalnych terenów portowych (np. wzdłuż ul. Marynarki Polskiej) w przypadku wycofania się funkcji związanych z gospodarką morską: podtrzymanie przeznaczenia portowo-przemysłowego dla ewentualnych, nowych podmiotów komercyjnych, które zaoferują nowe miejsca pracy i zapłacą nowe podatki (często wbrew postulatom właścicieli gruntów) czy przekształcenie ich w tereny mieszkaniowo-usługowe (co byłoby przejawem rozwoju miasta do wewnątrz, ale otwarłoby nowe tereny mieszkaniowe, których w Gdańsku mamy nadmiar).
  3. Identyfikacja funkcji egzogenicznych miasta: wybierać inwestorów wg przyjętych kryteriów (np. nowoczesne technologie, przedsiębiorczość związana z nadmorskim położeniem) czy przyjmować wszystkie inwestycje, gdyż wszystkie dają nowe miejsca pracy i nową bazę podatkową?
  4. Utrzymywanie rezerw terenu pod rozwój funkcji przemysłowych i/lub związanych z rolnictwem jako konieczny / wskazany / zbędny element polityki przestrzennej miasta.

 

W trakcie swoich wypowiedzi paneliści podkreślali, że ważną rolą w rozwoju gospodarczym naszego miasta jest port. Należy pamiętać, że Gdańsk jest związany z morzem, a port jest stymulatorem rozwoju gospodarczego. Mówiono o spójnym systemie transportu tranzytowego, który powinien być zintegrowany z systemem wewnętrznym. Selekcja inwestorów powinna być konsekwentna ale pod względem innowacyjności.

Podsumowując Przewodniczący Rady Studium Piotr Lorens stwierdził:

  • ważne jest aby pamiętać o dostępności drogowej i kolejowej również w aspekcie trójmiejskim, metropolitalnym,
  • uwzględniona powinna być również komunikacja publiczna o charakterze międzydzielnicowym, pomijająca centrum,
  • tereny wzdłuż Marynarki Polskiej staną się lepiej dostępne po otwarciu tunelu pod Martwą Wisłą, jednak należy odchodzić od monofunkcyjności tych terenów – co wskazuje na ponowną,  dokładną analizę terenów wzdłuż Marynarki Polskiej,
  • dobór inwestorów powinien być świadomy bazując na lokalnych uwarunkowaniach,
  • rezerwy terenowe powinny być weryfikowane, bardziej elastyczne, powinny powstawać nowe strefy przemysłu lekkiego,
  • wzmocnienie funkcji endogenicznych pozwoli przyciągnąć funkcje egzogeniczne.