PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zasada Równych Szans w Programach Operacyjnych

Zasada Równych Szans w Programach Operacyjnych
Istotnym zagadnieniem dla realizacji wszystkich Programów Operacyjnych jest uznanie różnic i różnorodności wśród mieszkańców oraz stworzenie równych szans rozwoju w mieście. Wszyscy mieszkańcy mają taką samą wartość, stanowią przyszłość miasta i są jego największym potencjałem. Kierując się wartościami wynikającymi ze Strategii, w szczególności otwartością, wolnością i solidarnością, wdrażanie wszystkich Programów Operacyjnych uwzględniać powinno sytuację osób niepełnosprawnych, starszych i wszystkich, którzy są w jakikolwiek sposób defaworyzowani.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dyskusja nad przesłankami dyskryminacyjnymi w obszarze kultura

Tworzony w Gdańsku Model na rzecz Równego Traktowania jest odpowiedzią na zasadę Równych Szans określoną w zagadnieniach horyzontalnych Programów Operacyjnych oraz zapisy w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Koordynatorzy Programów Operacyjnych, podczas warsztatu, identyfikowali przejawy dyskryminacji w obszarach tematycznych w odniesieniu do sześciu przesłanek: płci, wieku, pochodzenia etnicznego, religii (wyznania lub światopodglądu), niepełnosprawności oraz orientacji seksualnej. Docelowo, wskazane działania dyskryminacyjne będą podstawą do ukierunkowania działań prewencyjnych w następujących wymiarach wykluczenia: dostępie do zasobów, dostępie do usług w mieście oraz dostępie do partycypacji.

Wypracowany model będzie służył podniesieniu wiedzy na temat dyskryminacji, rozwoju umiejętności i reagowania na dyskryminację oraz kształtowanie postaw otwartości wobec różnorodności wśród gdańskiej społeczności.

Dyskusja nad przesłankami dyskryminacyjnymi w obszarach edukacja i przedsiębiorczość
Żaneta KucharskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki GospodarczejReferat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych
Żaneta Kucharska - najnowsze