PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Strategia Pomorskie 2030 a priorytety rozwoju samorządów OMG-G-S

Strategia Pomorskie 2030 a priorytety rozwoju samorządów OMG-G-S
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 
W związku z dobiegającym końca horyzontem czasowym Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020 oraz przygotowaniami do unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 Marszałek Województwa Pomorskiego prowadzi prace nad budową nowej regionalnej strategii sięgającej roku 2030.

W celu włączenia poszczególnych pomorskich samorządów w dyskusję strategiczną powołano cztery Subregionalne Zespoły Robocze (SZR), w tym zespół metropolitalny - obejmujący samorządy zrzeszone w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (OMG-G-S).

Dzięki wspólnym pracom angażującym instytucje publiczne i partnerów społeczno-gospodarczych z obszaru metropolii, w połowie września 2019 roku, opracowano raport charakteryzujący subregion metropolitalny oraz zachodzące w nim przemiany. Identyfikuje on kluczowe potencjały i bariery rozwojowe, a także trendy tworzące najważniejsze uwarunkowania w zakresie zmian społeczno-gospodarczych. W odpowiedzi na te czynniki dokument formułuje również wspólne priorytety rozwojowe, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w strategii regionalnej.  

Raport powstał w oparciu o przeprowadzone wśród samorządów OMG-G-S badanie ankietowe oraz cykl spotkań warsztatowych zorganizowanych na początku sierpnia 2019 r. Uwzględnia on ponadto zapisy dokumentów strategicznych Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, w tym Strategii OMG-G-S do 2030 r. Treść Raportu podlegała szerokim konsultacjom subregionalnym, a priorytety rozwojowe przedstawione zostały wójtom, burmistrzom, prezydentom i starostom na początku września 2019 roku podczas Walnego Zebrania Członków OMG-G-S. Dzięki wypracowaniu wspólnego podejścia do metropolitalnych priorytetów rozwojowych, raport stanowi istotny wkład do dyskusji nad kształtem Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego z horyzontem do 2030 r.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze