PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jakie wnioski wyciągnęliśmy z wdrażania Programów Operacyjnych?

Jakie wnioski wyciągnęliśmy z wdrażania Programów Operacyjnych?
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jak przebiega proces wdrażania poszczególnych Programów Operacyjnych? Czy efekty realizowanych działań są użyteczne, długotrwałe i spełniają oczekiwania adresatów? Aby uzyskać rzetelne odpowiedzi na te pytania, przeprowadzono jakościowe i ilościowe podsumowanie szeregu przedsięwzięć podejmowanych w przestrzeni Miasta, a wpisujących się w urzeczywistnianie celów operacyjnych. Podsumowanie pozwoliło na dokonanie opartej o fakty refleksji - co wynika z prowadzonych na bieżąco działań w dłuższej perspektywie czasowej, jak ewentualnie dostosowywać instrumenty wdrażania. Pierwsze od czasu uchwalenia Programów podsumowanie nabrało praktycznego znaczenia – posłużyło zarówno udokumentowaniu przedsięwzięć podejmowanych w ramach poszczególnych Programów, jak i dostarczyło wiedzy niezbędnej do zarządzania nimi.

Raporty podsumowujące Programy Operacyjne

Strategia i Programy Operacyjne stanowią dokumenty służące wzmacnianiu współpracy podejmowanej na rzecz rozwoju Gdańska. Szczególny nacisk kładziony jest na ścisłym współdziałaniu i koordynacji w zakresie wdrażanych przedsięwzięć. Od momentu przyjęcia Programów Operacyjnych odbyło się ponad 60 spotkań poświęconych ich tematyce. Wspólne poszukiwanie jak najlepszych dróg osiągnięcia wyznaczonych celów wynika wprost z wartości wypracowanych dzięki udziałowi mieszkańców w procesie tworzenia dokumentów.

Chcemy aby, ten otwarty i włączający model prac objął również etap okresowego podsumowania wdrażania Programów Operacyjnych, dlatego jego zwieńczeniem było opracowanie raportów, które stanowią bogate źródło informacji o zrealizowanych projektach, realizacjach i przedsięwzięciach w 9 obszarach życia miasta. Całość uzupełniona została o charakterystykę dotychczasowych doświadczeń, wskazanie kluczowych osiągnieć oraz największych wyzwań.

Raporty to istotne narzędzia sprawozdawcze, umożliwiające kontynuację dialogu na temat rozwoju Gdańska. Ich ważną rolą jest budowanie zaufania społecznego i dalszego aktywnego zaangażowania mieszkańców oraz różnych środowisk gdańskiej społeczności w proces kształtowania rozwoju miasta.

Jednym z najbardziej wartościowych efektów wdrażania Strategii Rozwoju Gdańsk 2030 Plus i przypisanych jej Programom Operacyjnych jest systematyczne pogłębianie współpracy zarówno międzysektorowej, tj. pomiędzy Koordynatorami, ale i wzmocnienie partnerskich relacji zróżnicowanych tematycznie środowisk, które wespół stanowią wspólnotę gdańszczan i gdańszczanek. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń, wzajemnemu uzupełnianiu się w realizacji projektów, udało się osiągnąć efekt synergii działań i podnieść ich skuteczność. W myśl koncepcji powiązań między Programami, Koordynatorzy Programów współpracują zarówno z instytucjami i podmiotami merytorycznymi, jak również w ramach powołanych Zespołów Programowych, konsultują również szereg interdyscyplinarnych zagadnień z pozostałymi Koordynatorami podczas wspólnych narad.

W październiku 2017 roku Koordynatorzy zaprezentowali efekty wdrażania Programów Operacyjnych na posiedzeniach Komisji Rady Miasta Gdańska, jak i zreferowali postępy prac Prezydentowi i jego Zastępcom.

Raporty z realizacji Programów Operacyjnych można pobrać tu:

Żaneta KucharskaUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki GospodarczejReferat Badań i Analiz Społeczno - Gospodarczych
Żaneta Kucharska - najnowsze