PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Jak wdrażane są Programy Operacyjne

Jak wdrażane są Programy Operacyjne
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Główne założenia przyjęte dla wszystkich etapów procesu wdrażania Programów Operacyjnych zakładają, iż będą one:

  • realizowane w sposób przejrzysty, otwarty, możliwie szeroko włączający mieszkańców oraz różne środowiska gdańskiej społeczności, tj. organizacje pozarządowe, świat nauki i gospodarki, liderów lokalnych i innych interesariuszy, w proces podejmowania decyzji realizacyjnych, zacieśniający jednocześnie współpracę w wymiarze metropolitalnym,
  • oparte na przyczynowo-skutkowej ocenie efektów, analizie zachodzących trendów, do-świadczeń i opcji rozwojowych, tak aby na bieżąco dostosowywać działania do zmieniających się możliwości osiągnięcia wyznaczonych celów strategicznych w myśl zasady: cel pozostaje niezmienny, natomiast sposoby na jego osiągnięcie mogą się zmieniać,
  • ukierunkowane na osiąganie dobra wspólnego gdańskiej społeczności, a więc silnie osadzone w wypracowanych w Strategii priorytetach strategicznego rozwoju, stanowiących system wartości i zasad – trwałych fundamentów długofalowego rozwoju Gdańska.

Określone priorytety i cele strategiczne rozpisane zostały w Programach Operacyjnych na zadania, a te skonkretyzowano w formie bardziej szczegółowych działań. Przełożą się one na poszczególne przedsięwzięcia i projekty, które znajdą odzwierciedlenie w Budżecie Miasta, Bazie Priorytetów Inwestycyjnych oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej. Narzędzia te pozwalają efektywnie planować ich finansowanie.

Poszczególne działania rozwojowe, w tym projekty, regulacje i inwestycje realizowane będą przez wskazane podmioty, tj. biura i wydziały Urzędu Miasta, miejskie jednostki organizacyjne, spółki z udziałem miasta, przy współpracy przedstawicieli środowisk społecznych, kulturalnych, biznesowych, czy naukowych.

Jacek ZabłotnyUrząd Miejski w GdańskuWydział Polityki Gospodarczej
Jacek Zabłotny - najnowsze