Ogólna charakterystyka miasta
PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Ogólna charakterystyka miasta

Ogólna charakterystyka miasta
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Herb Gdańska w Nowym Ratuszu, siedzibie Rady Miasta Gdańska
Herb Gdańska w Nowym Ratuszu, siedzibie Rady Miasta Gdańska
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Pierwszy rozdział „Raportu o stanie miasta” zawiera podstawowe informacje opisujące miasto.

  • Wskazują one, że Gdańsk jest szóstym pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Zajmuje obszar 262 km kw. Najdalej wysunięte punkty to: na północ - Osowa, na południe - Św. Wojciech, na zachód - Rębiechowo, na wschód zaś - Świbno.
  • Do najważniejszych zasobów przyrodniczych miasta należą tereny zielone, w tym m.in. lasy (w północno-zachodniej części miasta i w pasie nadmorskim) i parki spacerowo - wypoczynkowe. Na obszarze Gdańska występują także tereny gdzie przyroda jest chroniona szczególnie - od fragmentu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, po rezerwaty przyrody. 
  • W 2019 r. największą część powierzchni Gdańska zajmowały użytki rolne – blisko 32 proc. Gdańsk jest miastem o średnim stopniu zurbanizowania (obszary pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową zajmowały w strukturze użytkowania gruntów 28 proc. ogólnej powierzchni miasta). Znaczny był także udział lasów i zadrzewień (blisko 19 proc.) oraz terenów komunikacyjnych (blisko 13 proc.). W 2019 r. odnotowano przede wszystkim spadek użytków rolnych oraz wzrost terenów zurbanizowanych i przeznaczonych pod zabudowę. Opracowanie zawiera mapę podziału Gdańska na obszary wg ich funkcji w oparciu o schemat kierunków zagospodarowania przestrzennego ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
  • W Gdańsku jest 35 dzielnic (najmłodsza to wydzielona z Chełmu w 2018 r. dzielnica Orunia Górna - Gdańsk Południe). Opracowanie zawiera mapę “Położenie Gdańska na tle okolicznych gmin oraz podział na dzielnice – stan na 31.12.2019 r.”.