PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Innowacyjność i przedsiębiorczość

Innowacyjność i przedsiębiorczość
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
08_kainos_otwarcie_biura_10_799x533.JPG
Jerzy Pinkas / www.gdansk.pl

To rozdział poświęcony charakterystyce przedsiębiorczości w Gdańsku i rynkowi pracy.

  • W Gdańsku utrzymuje się trend wzrostowy w zakresie rejestracji nowych podmiotów - w rejestrze REGON na koniec roku objętego raportem stanowiły 9,4 proc. ogólnej liczby podmiotów. Dla porównania (dane w załączonej tabeli): w 2012 r. zarejestrowano w naszym mieście 5862 firmy, a w 2018  - 7263.
  • Z kolejnej tabeli (podmioty gospodarcze wg. klasy wielkości w latach 2012-18) wynika, że 96,6 proc. ogólnej liczby podmiotów w 2018 r. stanowiły zatrudniające do 9 pracowników.
  • Wykres kołowy wyszczególnia dominujące rodzaje prowadzonej w Gdańsku działalności gospodarczej - najwięcej podmiotów w naszym mieście (16 proc.) zajmowało się handlem i naprawą samochodów, obsługą rynku nieruchomości (10 proc.) oraz budownictwem i przetwórstwem przemysłowym (po 9 proc.).
  • Raport przypomina dziewięć gdańskich przedsiębiorstw z największymi przychodami, które w 2018 r. znalazły się na “Liście 500” - prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita rankingu największych polskich firm (od Grupy Lotos SA po Wirtualną Polskę).
  • w 2018 r. uruchomiono serwis internetowy www.przedsiebiorczygdansk.pl, który zawiera kompleksowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku.
  • Podrozdział poświęcony rynkowi pracy zawiera m.in. informacje o liczbie osób z Gdańska ubezpieczonych w ZUS o innym niż polskie obywatelstwie. Między rokiem 2017 i 18 liczba ta wzrosła o 51,56 proc. (17 905 zgłoszonych w 2018 r.), podano główne kraje pochodzenia pracowników.
  • Statystyki przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w latach 2012-18przedstawiono w formie wykresu. W 2018 r. wyniosło 5830 zł i było wyższe o 4,6 proc. w porównaniu z rokiem 2017; jednocześnie było wyższe o 18,6 proc. niż wartość analogicznego wskaźnika dla województwa pomorskiego i o 20,1 proc. względem gospodarki krajowej.
  • Śledzenie zmian w zakresie stopy bezrobocia w Gdańsku, w porównaniu z danymi  dla województwa i Polski ułatwia wykres. W 2012 r. stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła 6,3 proc., w 2018 r. - 2,6 proc.
  • W podsumowaniu najważniejszych inwestycji i projektów w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości z 2018 r. wymieniono 33 przedsięwzięcia.